BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 0740/TM-XNK
V/v áp dụng thí điểm thuế tuyệt đối

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2003

Kính gửi: Bộ Công nghiệp

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 4015/VPCP-KTTH ngày 22/07/2002 của Văn Phòng Chính Phủ về việc áp dụng thí điểm phương pháp tính thuế nhập khẩu theo giá trị tuyệt đối, sau khi trao đổi với các Bộ, ngành hữu quan, Bộ Thương mại đã có công văn số 1423/TM-XNK ngày 19/08/2002 gửi tới quý Bộ đề nghị góp về danh mục các mặt hàng dự kiến áp dụng thí điểm thuế tuyệt đối và phương pháp áp dụng. Tuy nhiên, tới nay Bộ Thương mại vẫn chưa nhận được ý kiến của Quý Bộ về vấn đề này.

Để triển khai thí điểm việc áp dụng công cụ thuế tuyệt đối theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 78/CP-KTTH ngày 20/01/2003 của Chính phủ và văn bản số 4015/VPCP-KTTH dẫn trên, Bộ Thương mại đề nghị quý Bộ có ý kiến đóng góp đối với công văn số 1423/TM-XNK ngày 19/8/2002 của Bộ Thương mại (sao gửi kèm theo). Văn bản góp ý xin gửi về Bộ Thương mại trước ngày 06/04/2003 để Bộ Thương mại có cơ sở tổng hợp và phối hợp với các Bộ, ngành hữu quan tiếp tiếp tục triển khai thực hiện./.

KT/ BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Mai Văn Dâu