BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 0765/TM-XNK
V/v hiệp định sửa đổi Hàng dệt may VN-EU

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2003

Kính gửi: Bộ Tài chính

Tại công văn số 0690/TM-XNK ngày 19/3/2003 của Bộ Thương mại gửi Bộ Tài chính về danh mục giảm thuế hàng dệt may theo tinh thần Hiệp định sửa đổi hàng dệt may với EU, Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) đã có công văn phúc đáp số 968 TCT/HTQT ngày 18/3/2003. Trên cơ sở ý kiến của Bộ Tài chính và Bộ Công nghiệp, Bộ Thương mại có công văn số 0710 TM/XNK ngày 21/3/2003 trình Thủ tướng Chính phủ kiến nghị một số điểm có liên quan về thuế nhằm sớm triển khai ngay Hiệp định sửa đổi trong tháng 4/2003 (Có sao gửi cho Bộ Tài chính).

Tuy nhiên, Văn Phòng Chính Phủ thông báo cho biết để có cơ sở pháp lý trình Thủ tướng Chính phủ cần phải có ý kiến của lãnh đạo Bộ Tài chính.

Để việc triển khai Hiệp định kịp thời phục vụ sản xuất và xuất khẩu của các doanh nghiệp, Bộ Thương mại kính đề nghị Bộ Tài chính có ý kiến chính thức gửi Bộ Thương mại để trình Thủ tướng Chính phủ gấp.

Một lần nữa, Bộ Thương mại xin cám ơn sự hợp tác nhanh, có hiệu quả của Bộ Tài chính, đồng thời mong sớm nhận được sự hỗ trợ của Quý Bộ./.

KT/ BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Mai Văn Dâu