BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 0770/TM-XNK
V/v chuyển đổi đơn vị tính

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2003

Kính gửi: Tổng Cục Hải quan (Bộ Tài chính)

Trong khi chờ Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo chỉ tiêu kế hoạch nhập khẩu xăng dầu năm 2003, ngày 11 tháng 12 năm 2002, Bộ Thương mại có công văn số 2222/TM-XNK tạm giao chỉ tiêu nhập khẩu xăng dầu năm 2003 theo đơn vị tấn cho các doanh nghiệp đầu mối.

Căn cứ Quyết định số 84/2002/QĐ-BKH ngày 23 tháng 12 năm 2003 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giao chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước năm 2003, Bộ Thương mại đã có công số 0815/TM-KHTK ngày 5 tháng 3 năm 2003 chính thức giao chỉ tiêu nhập khẩu xăng dầu năm 2003 cho các doanh nghiệp theo đơn vị mới là tấn đối với ma dút và m3 đối với chủng loại xăng dầu khác.

Bộ Thương mại đề nghị Tổng Cục Hải quan tạm thời sử dụng hệ số chuyên đổi dưới đây để tính trừ số lượng xăng dầu của các doanh nghiệp đã thực hiện nhập khẩu theo chỉ tiêu tạm giao tại công văn số 2222/TM-XNK ngày 11 tháng 12 năm 2002 và chỉ tiêu nhập khẩu xăng dầu năm 2003 giao tại công văn số 0815/TM-XNK ngày 5 tháng 3 năm 2003 của Bộ Thương mại:

- Xăng : 1,36 (1 tấn = 1,36 m3)

- Diesel : 1,18 (1 tấn = 1,18 m3)

- Dầu hoả và nhiên liệu bay: 1,25 (1 tấn = 1,25 m3)

Xin cám ơn sự hợp tác của Quí Tổng cục./.

KT/ BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Mai Văn Dâu