BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 0771/TM-ĐT
V/v sử dụng đất của Công ty XNK SX Gia công & Bao bì tại P. Phú Thuận Q.7

Hà Nội, ngày 28 tháng 2 năm 2003

 

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh

Tiếp theo công văn số 5244/TM-ĐT ngày 18 tháng 12 năm 2002 của Bộ Thương mại gửi Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và căn cứ vào báo cáo của Công ty xuất nhập khẩu Sản xuất Gia công Bao bì ngày 17 tháng 02 năm 2003 cho biết Sở địa chính nhà đất thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản số 1198/ĐCNĐ-QNĐ ngày 17 tháng 12 năm 2003 gửi Uỷ ban về hướng giải quyết lô đất 10.000m2 của Công ty. Hiện nay Công ty này đang rất cần kho bãi để chứa hàng xuất khẩu nên muốn hoàn tất thủ tục càng sớm càng tốt để có thể tiến hành thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà xưởng và kho chứa hàng trên lô đất này.

Nay Bộ Thương mại đề nghị Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tạo điều kiện giúp đỡ Công ty sớm hoàn thành các thủ tục cần thiết  để được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu đất, nhằm thuận lợi cho việc triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng của Công ty trong năm 2003.

Trân trọng kính chào./.

 

KT BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Mai Văn Dâu