BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 0773/TM-XNK
V/v sản xuất lắp ráp ôtô từ khung gầm có gắn động cơ

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2003

Kính gửi:

- Bộ Giao thông Vận tải
- Bộ Công nghiệp

Tại điểm 2, điều 8, Quyết định số 46/2001/QĐ-TTg ngày 04/04/2001 của Thủ tướng Chính phủ quy định: “Doanh nghiệp trong nước hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, lắp ráp ô tô và xe hai bánh gắn máy phải tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước về nội địa hoá, về quyền sở hữu công nghiệp theo pháp luật Việt Nam và quốc tế và về chất lượng tiêu chuẩn an toàn phương tiện. Doanh nghiệp chỉ được nhập khẩu linh kiện để sản xuất, lắp ráp theo đúng chương trình nội địa hoá và thực hiện tại cơ sở đã được đăng ký, không được nhượng bán và không nhập khẩu uỷ thác linh kiện ô tô, xe gắn máy các loại...”

Để thống nhất cách hiểu và hướng dẫn việc nhập khẩu khung gầm có gắn động cơ ô tô để sản xuất lắp ráp các xe ô tô chở khách và xe ô tô chở hàng, Bộ Thương mại đề nghị Quý Bộ cho ý kiến.

Cơ quan nào có chức năng thẩm định để xác nhận hoặc cấp giấy phép cho cơ sở sản xuất đủ điều kiện sản xuất, lắp ráp ô tô từ khung gầm có gắn động cơ ô tô nhập khẩu?

Việc sản xuất lắp ráp ô tô từ khung gầm có gắn động cơ có bị điều chỉnh bởi văn bản số 1509/CV /KHĐT ngày 20/4/2002 của Bộ Công nghiệp và Quyết định số 175/2002/QĐ-TTg ngày 03/12/2002 của Thủ tướng Chính phủ không?

Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý Bộ./.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Mai Văn Dâu