BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 0777 TM/XNK
V/v tạm nhập tái xuất mì ăn liền từ khu chế xuất

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2002

Kính gửi:
Đồng kính gửi:

Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu
Tổng hợp Hà Nội (HAPROSIMEX)
Tổng cục Hải quan

Bộ Thương mại nhận được công văn số 109/CV ngày 11/5/2002 của Công ty sản xuất - Xuất nhập khẩu Tổng hợp Hà Nội về việc tạm nhập tái xuất mì ăn liền;

Về vấn đề này, Bộ Thương mại có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Công ty sản xuất - Xuất nhập khẩu Tổng hợp Hà Nội được tạm nhập mì ăn liền của Công ty TNHH Foodtec (được sản xuất tại Khu chế xuất Tân Thuận) để tái xuất cho Công ty MIVIMEX-RUS. LTD. (Cộng hoà LB Nga).

Công ty sản xuất - Xuất nhập khẩu Tổng hợp Hà Nội phải thực hiện đúng quy định hiện hành về hàng hóa tạm nhập tái xuất.

2. Trong khi chờ ban hành Quy chế tạm nhập tái xuất mới, để tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong kinh doanh, Bộ Thương mại đề nghị Tổng cục Hải quan chỉ đạo các Cục Hải quan tỉnh, thành phố trực thuộc giải quyết cho các doanh nghiệp được tạm nhập tái xuất đối với những trường hợp tương tự nêu trên, không phải xin phép Bộ Thương mại./.

KT/BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Mai Văn Dâu