BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 0785/TM-XNK
V/v áp mã số tính thuế nhập khẩu

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2003

Kính gửi: Bộ Tài chính

Bộ Thương mại nhận được công văn không số ngày 1/4/2003 của Doanh nghiệp tư nhân Nghĩa về việc áp mã số thuế nhập khẩu mực cho ngành in.

Do vấn đề được nêu thuộc thẩm quyền của Bộ Tài chính, Bộ Thương mại xin chuyển công văn trên để Bộ Tài chính xem xét và trả lời doanh nghiệp.

Trân trọng./.

T/L BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ XUẤT NHẬP KHẨU
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Đức Thanh