BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 0786/TM-XNK
V/v bổ sung Danh mục mặt hàng được hưởng tín dụng hỗ trợ xuất khẩu năm 2003

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2003

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư
- Bộ Tài chính
- Quỹ Hỗ trợ phát triển

Trên cơ sở thống nhất ý kiến với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Quỹ hỗ trợ phát triển, ngày 13/03/2003, Bộ Thương mại đã ban hành Danh mục mặt hàng được hưởng tín dụng hỗ trợ xuất khẩu năm 2003 và đến nay, Danh mục mặt hàng này đang được triển khai thực hiện tại các chi nhánh của Quỹ hỗ trợ phát triển các địa phương.

Tuy nhiên, theo đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái (công văn số 1084/UB-TC ngày 22/11/2002) và theo phản ánh của một số doanh nghiệp tại Hội nghị giao ban xuất khẩu do Bộ Thương mại tổ chức theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ (công văn số 3302/VPCP-KTTH ngày 14/06/2002) thì hiện nay có mặt hàng trứng muối, quế và tình dầu quế chưa được đưa vào Danh mục mặt hàng được hưởng tín dụng hỗ trợ xuất khẩu. Đây là những mặt hàng đang có khả năng phát triển xuất khẩu nhưng doanh nghiệp lại gặp khó khăn về vốn; Đặc biệt những mặt hàng này lại được sản xuất ở những địa phương, những vùng còn nhiều khó khăn.

Bộ Thương mại nhận thấy 02 mặt hàng trên có khả năng xuất khẩu và thực sự cần được khuyến khích xuất khẩu. Vì vậy, Bộ Thương mại kính đề nghị quý Bộ xem xét, có ý kiến. Và nếu quý Bộ nhất trí, Bộ Thương mại sẽ bổ sung những mặt hàng này vào Danh mục mặt hàng được hưởng tín dụng hỗ trợ xuất khẩu năm 2003.

Kính mong nhận được sự phối hợp của Quý cơ quan./.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Mai Văn Dâu