BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 08/BXD-KHCN
V/v: áp dụng tiêu chuẩn Trung Quốc cho Dự án mở rộng giai đoạn 2 – Công ty Gang thép Thái Nguyên.

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2008

Kínhgửi: Công ty Gang thép Thái nguyên.

Bộ Xây dựng nhận được Công vănsố 10/T-GT9 ngày 03/01/2008 của Công ty Gang thép Thái Nguyên về việcxin ápdụng tiêu chuẩn xây lắp công trình luyện kim Trung Quốc cho Dự án mở rộng sảnxuất giai đoạn 2 Công ty Gang thép Thái Nguyên, kèm theo Bản danh mục cáctiêu chuẩn Trung Quốc được sử dụng cho dự án trên.

Căn cứ các quy định tại "Quychế áp dụng tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài trong hoạt động xây dựng ở Việt nam"do Bộ Xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 09/2005/QĐ-BXD ngày 7/4/2005, BộXây dựng có ý kiến như sau:

Chấp thuận áp dụng các tiêuchuẩn Trung Quốc (Tiêu chuẩn xây lắp công trình luyện kim) trong Danh mục trêndo chủ đầu tư áp dụng cho dự án. Việc áp dụng các tiêu chuẩn này phải đảm bảotính đồng bộ từ khâu khảo sát, thiết kế, thi công và nghiệm thu công trình.

Do các tiêu chuẩn kiến nghị ápdụng cho dự án là các tiêu chuẩn Trung Quốc nên các số liệu về điều kiện tựnhiên (gió bão, động đất…) phục vụ cho tính toán thiết kế phải được lấy theocác tiêu chuẩn hiện hành của Việt nam.

Bộ Xây dựng thông báo để Công tyGang thép Thái Nguyên nghiên cứu thực hiện.


Nơi nhận:
- Như trên.
- Lưu VP, Vụ KHCN.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
Nguyễn Trung Hoà