BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 08/BXD-KTXD
V/v: Định mức rải vải địa kỹ thuật.

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2009

Kínhgửi: Ban quản lý dự án cụm Khí-Điện-Đạm Cà Mau

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 2667/KĐĐCM-KTKH-DAK ngày 03/12/2009 của Ban quản lý dự án cụm Khí-Điện-Đạm CàMau về định mức rải vải địa kỹ thuật. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiếnnhư sau:

Định mức hao phí vải địa kỹ thuậttrong công tác gia cố nền đất yếu bằng bấc thấm, vải địa kỹ thuật mã hiệu AL.16100trong tập định mức dự toán xây dựng công trình phần xây dựng ban hành kèm theoQuyết định số 24/2005/QĐ-BXD ngày 29/7/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã baogồm khối lượng mối nối vải địa kỹ thuật, hao hụt thi công (kể cả phần lồi lõm).

Căn cứ hướng dẫn trên, Ban quản lýdự án cụm Khí-Điện-Đạm Cà Mau tổ chức thực hiện theo quy định./.

Nơi nhận
- Như trên;
- Lưu VP - BXD, Vụ KTXD, TH.a8

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNGPhạm văn Khánh