BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 08/BXD-PTĐT
V/v hướng dẫn thực hiện việc phân loại đô thị loại V theo Nghị định số 42/2009/NĐ-CP của Chính phủ

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2010

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa

Bộ Xây dựng nhận được công vănsố 758/SXD-KTQH ngày 07/4/2010 của Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa về việc đề nghịhướng dẫn trình tự, thủ tục thực hiện công tác phân loại đô thị loại V tạihuyện Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.

Căn cứ Khoản 5 Điều 25 của Luậttổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quy định nhiệm vụ, quyền hạn củaHội đồng nhân dân cấp huyện về quản lý địa giới hành chính; Căn cứ Điều 5, Điều18 của Nghị định 42/2009/NĐ-CP ngày 07/5/2009 của Chính phủ về phân loại đôthị, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Ủy ban nhân dân huyện Ninh Hòalập đề án Đề nghị công nhận khu vực dự kiến thành lập đô thị Ninh Sim đạt tiêuchuẩn của đô thị loại V, trình Hội đồng nhân dân Huyện thông qua sau đó trìnhỦy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa xem xét. Sở Xây dựng thẩm định làm cơ sở để Ủyban nhân dân tỉnh Khánh Hòa trình Hội đồng nhân dân Tỉnh thông qua đề án.

Việc công nhận đô thị loại Vđược tiến hành sau khi có Quyết định thành lập thị trấn Ninh Sim của cơ quannhà nước có thẩm quyền.

Trên đây là những hướng dẫn củaBộ Xây dựng để Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:
Như trên;
BT. Nguyễn Hồng Quân (để b/c);
TT. Cao Lại Quang (để b/c)
Lưu VP, PTĐT.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC PTĐT
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Hạnh