BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 08/BXD-QLN
V/v: giải quyết việc mua nhà biệt thự thuộc sở hữu NN của bà Nguyễn Thị Thuấn thông qua phiếu chuyển văn bản số 853/TTĐT-BĐ của Cổng TTĐT Chính phủ

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2010

Kính gửi: Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh

Bộ Xây dựng nhận được phiếu chuyển văn bản số 853/TTĐT-BĐ ngày 21/12/2009 của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ đề nghị xem xét kiến nghịcủa bà Nguyễn Thị Thuấn tại địa chỉ số nhà 528, Phan Văn Trị, phường 7, quận GòVấp, thành phố Hồ Chí Minh về việc mua nhà số 228B, đường Pasteur, quận 3 thànhphố Hồ Chí Minh. Sau khi xem xét tài liệu kèm theo phiếu chuyển văn bản củaCổng Thông tin điện tử Chính phủ, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Tại điểm a Mục 2 Nghị quyết số 48/2007/NQ-CP ngày30/8/2007 của Chính phủ có quy định “Đối với quỹ nhà biệt thự thuộc sở hữu nhànước còn lại tại hai thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh: giao Uỷ bannhân dân hai Thành phố rà soát, lập phương án quản lý thông qua Hội đồng nhândân Thành phố và báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho ý kiến trước khi thực hiện”.Như vậy, việc Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tiến hành rà soát, sắp xếpvà lập phương án quản lý đối với những nhà ở này trước khi tiếp tục thực hiệnbán theo Nghị định 61/CP là phù hợp với quy định tại Nghị quyết 48/2007/NQ-CP Tuy nhiên, cho đến nay Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vẫn chưa trình Thủtướng phương án quản lý nhà biệt thự trên địa bàn thành phố.

2. Nhằm tạo cơ sở cho việc giải quyết bán nhà biệt thự thuộcsở hữu nhà nước theo Nghị định 61/CP , đảm bảo quyền lợi của người dân, đề nghịSở Xây dựng khẩn trương báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố hoàn chỉnh phương ánquản lý nhà biệt thự trình Thủ tướng Chính phủ xem xét trước khi thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cổng Thông tin điện tử Chính phủ (thay cho trả lời phiếu chuyển văn bản);
- Lưu: VP, QLN.

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ VÀ
THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN
Nguyễn Mạnh Hà