BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------

Số: 08/BXD-QLN
V/v: Trả lời Công văn số 1645/SXD-QLN của Sở Xây dựng thành phố Hải Phòng

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2008

Kính gửi: Sở Xây dựng thành phố Hải Phòng

Trả lời Công văn số 1645/SXD-QLN ngày 17/12/2007 của Sở Xâydựng thành phố Hải Phòng đề xuất một số nội dung liên quan thẩm quyền cấp giấychứng nhận quyền sở hữu nhà ở quy định tại Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày06/9/2006 của Chính phủ, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Về đề xuất cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở đối vớitrường hợp bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê theo Nghị địnhsố 61/CP của Chính phủ

Việc tổ chức bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước không do UBNDcấp huyện thực hiện mà do Sở Xây dựng và Công ty kinh doanh nhà trực thuộc SởXây dựng thực hiện. Do vậy, đề xuất của Sở Xây dựng là UBND thành phố uỷ quyềnGiám đốc Sở Xây dựng cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở đối với trường hợpnêu trên là phù hợp với thực tế.

2. Về đề xuất cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở đối vớicá nhân có nhà ở tại các quận thuộc đô thị Hải Phòng cũ

Hiện nay, số lượng giấy chứng nhận cấp cho cá nhân có nhucầu tại các quận, huyện của thành phố Hải Phòng, nhất là các quận thuộc đô thịHải Phòng cũ tăng cao, trong khi lực lượng cán bộ làm công tác cấp giấy chứngnhận tại các quận, huyện của thành phố Hải Phòng còn mỏng. Mặt khác, theo nộidung Công văn nêu trên, toàn bộ kho hồ sơ gốc về nhà đất tại đô thị Hải Phòngcũ do Sở Xây dựng lưu trữ, nên việc chia tách kho hồ sơ nhà đất đô thị cũ đưavề các quận quản lý, khai thác để cấp giấy chứng nhận, trước mắt chưa thực hiệnđược.

Để đảm bảo quản lý, theo dõi và giải quyết hồ sơ cấp giấychứng nhận quyền sở hữu nhà ở được ổn định, liên tục, đồng ý với đề xuất của SởXây dựng: UBND thành phố Hải Phòng tạm thời uỷ quyền cho Giám đốc Sở Xây dựngcấp giấy chứng nhận đối với các quận thuộc đô thị Hải Phòng cũ; các quận, huyệnkhác vẫn thực hiện cấp giấy chứng nhận theo Nghị định số 90/2006/NĐ-CP củaChính phủ.

Đề nghị Sở Xây dựng báo cáo UBND thành phố Hải Phòng về cácđề xuất trên, trong đó nêu rõ lộ trình thực hiện việc củng cố, kiện toàn tổchức nhân sự làm công tác cấp giấy chứng nhận tại các quận huyện và kế hoạchchuyển giao các hồ sơ về nhà đất để các quận, huyện thực hiện cấp giấy chứngnhận quyền sở hữu nhà ở theo quy định của pháp luật về nhà ở./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND thành phố Hải Phòng (để chỉ đạo);
- Lưu: VT, QLN (2b).

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ
Nguyễn Mạnh Hà