BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 08/BXD-VLXD
V/v: Nhập khẩu mặt hàng nhôm thanh.

Hà Nội, ngày 17 tháng 2 năm 2009

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 654/BKH-KTCN ngày04/02/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc đề nghị xác định mặt hàng nhậpkhẩu “thanh nhôm cho tường màn” do Công ty TNHH Khách sạn Plaza nhập khẩu cóthuộc Danh mục vật tư xây dựng trong nước sản xuất được hay không. Sau khinghiên cứu Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Mặt hàng “ thanh nhôm cho tường màn” thuộc loại “ các cấukiện nhôm định hình” là nhóm mặt hàng đã được ghi trong danh mục vật tư xâydựng trong nước đã sản xuất được ban hành kèm theo Quyết định số 827/2006/QĐ-BKH ngày 15/8/2006 của Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư. Tiêu chuẩnnhôm thanh định hình sản xuất ở Việt Nam do các nhà sản xuất công bố áp dụng vàcó trách nhiệm đáp ứng tiêu chuẩn công bố. Các sản phẩm thanh nhôm định hìnhsản xuất trong nước được sản xuất theo các mã hợp kim 6005, 6061, 6063, 6082trên dây chuyền công nghệ hiện đại của Italia, các nước G7, sản phẩm đáp ứngtiêu chuẩn Việt Nam và quốc tế và đã xuất khẩu sang các nước Nhật, Pháp, một sốnước châu Âu và châu Phi. Các sản phẩm nêu trong công văn quý Bộ và tài liệu kèmtheo thuộc nhóm thanh nhôm hợp kim 6063, trong nước đã sản xuất được. Mộttrong số các doanh nghiệp sản xuất được các sản thanh nhôm định hình có thànhphần hợp kim nêu trên là:

- Công ty TNHH nhà nước 1 thành viên Cơ khí Đông Anh, địachỉ Km 22 thị trấn Đông Anh thành phố Hà Nội; Email: Damco@hn.vnn.vn; Fax04.38832718

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng để Bộ Kế hoạch và Đầu tưtham khảo trả lời các đơn vị có liên quan.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Cao Lại Quang
( để B/C)
- Lưu VP, Vụ VLXD.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT.VỤ TRƯỞNG VỤ VẬT LIỆU XÂY DỰNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Võ Quang Diệm