TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/CT-TTHTV/v: Chính sách thuế

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 01 năm 2016

Kính gửi: Công ty Cổ phần Tập đoàn Trung NguyênĐịa chỉ: 82-84 Bùi Thị Xuân, P.Bến Thành, Q.1Mã số thuế: 0304324655

Trả lời văn thư số 10/2015/CV-TNG ngày 04/11/2015 (Cục Thuế TP nhận ngày 23/11/2015) của Công ty về chính sách thuế, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng (GTGT):

-Tại Khoản 1 Điều 9 quy định thuế suất 0%:

“Thuế suất 0%: áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu; hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình ở nước ngoài và ở trong khu phi thuế quan; vận tải quc tế; hàng hóa, dịch vụ thuộc diện không chịu thuế GTGT khi xut khu, trừ các trường hợp không áp dụng mức thuế suất 0% hướng dẫn tại khoản 3 Điu này.

a) Hàng hóa xuất khẩu bao gồm:

- Các trường hợp được coi là xuất khẩu theo quy định của pháp luật:

+ Hàng hóa xuất khẩu tại chỗ theo quy định của pháp luật.

…”

- Tại Khoản 2 Điều 17 quy định điều kiện khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào đối với hàng hóa xuất khẩu tại chỗ theo quy định của pháp luật:

“a) Hợp đồng mua bán hàng hóa hoặc hợp đồng gia công có chỉ định giao hàng tại Việt Nam;

b) Tờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu - nhập khẩu tại chỗ đã làm xong thủ tục hải quan;

c) Hóa đơn giá trị gia tăng hoặc hóa đơn xuất khẩu ghi rõ tên người mua phía nước ngoài, tên doanh nghiệp nhận hàng và địa điểm giao hàng tại Việt Nam;

d) Hàng hóa bán cho thương nhân nước ngoài nhưng giao hàng tại Việt Nam phải thanh toán qua ngân hàng bằng ngoại tệ tự do chuyển đi. Chứng từ thanh toán qua ngân hàng theo hướng dẫn tại khoản 3 Điu 16 Thông tư này. Trường hợp người nhập khu tại chỗ được phía nước ngoài ủy quyn thanh toán cho người xut khu tại chỗ thì đồng tiền thanh toán thực hiện theo quy định của pháp luật về ngoại hi.

…”.

Căn cứ Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 06/8/2014 của Bộ Tài chínhhướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đi với t chức, cá nhân nước ngoài kinhdoanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam (gọi tắt là thuế nhà thầu):

+ Tại Khoản 2 Điều 1 quy định đi tượng áp dụng:

“Tổ chức, cá nhân nước ngoài cung cấp hàng hóa tại Việt Nam theo hình thứcxuất nhập khẩu tại chỗ và có phát sinh thu nhập tại Việt Nam trên cơ sở Hợp đồng kýgiữa tổ chức, cá nhân nước ngoài với các doanh nghiệp tại Việt Nam (trừ trường hợpgia công và xuất trả hàng hóa cho tổ chức, cá nhân nước ngoài) hoặc thực hiện phânphối hàng hóa tại Việt Nam hoặc cung cấp hàng hóa theo điu kiện giao hàng của cácđiều khoản thương mại quốc tế - Incoterms mà người bán chịu rủi ro liên quan đếnhàng hóa vào đến lãnh thổ Việt Nam.

…”

+ Tại Khoản 2 Điều 4 quy định về người nộp thuế:

“Tổ chức được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam, tổ chức đăngký hoạt động theo pháp luật Việt Nam, tổ chức khác và cá nhân sản xuất kinh doanh:mua dịch vụ, dịch vụ gắn với hàng hóa hoặc trả thu nhập phát sinh tại Việt Nam trêncơ sở hợp đồng nhà thầu hoặc hợp đồng nhà thu phụ; mua hàng hóa theo hình thứcxuất nhập khẩu tại chỗ hoặc theo các điều khoản thương mại quốc tế (Incoterms);thực hiện phân phối hàng hóa, cung cấp dịch vụ thay cho tổ chức, cá nhân nướcngoài tại Việt Nam (sau đây gọi chung là Bên Việt Nam) bao gm:

Người nộp thuế theo hướng dẫn tại khoản 2 Điều 4 Chương I có trách nhiệmkhấu trừ số thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp hướng dn tại Mục 3Chương II trước khi thanh toán cho Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài”.

Trường hợp Công ty theo trình bày bán hàng hóa cho Công ty B có trụ sở tạiSingapore, Công ty B ký hợp đồng bán hàng cho Công ty C tại Chile nhưng Công ty C yêu cầu Công ty B không giao hàng qua Chile mà giao cho Công ty D tại ViệtNam là khách hàng của Công ty C (bán hàng cho doanh nghiệp nước ngoài nhưnggiao hàng cho bên thứ tư tại Việt Nam) thì Công ty được áp dụng thuế suất thuếGTGT 0% nếu đáp ứng điều kiện quy định tại Khoản 2 Điều 17 Thông tư số219/2013/TT-BTC Công ty D tại Việt Nam có trách nhiệm khu trừ, kê khai, nộpthay thuế nhà thầu trước khi thanh toán tiền cho Công ty B và Công ty C tại nướcngoài đối với thu nhập từ việc bán hàng hóa mua từ Công ty.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại vănbản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng KTT số 4;
- Phòng Pháp chế;
- Lưu (TTHT, VT).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga