TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/TA-KHTC
V/v Hướng dẫn tổng kết kiểm kê tài sản nhà nước năm 2011

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2012

Kính gửi:

- Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, Thành phố trực thuộc trung ương;
- Chánh văn phòng Tòa án nhân dân tối cao;
- Thủ trưởng cơ quan thường trực phía nam;
- Tổng biên tập Báo Công lý;
- Chánh tòa Tòa phúc thẩm TANDTC tại Hà Nội, tại Đà Nẵng.

Căn cứ Luật Quản lý và sử dụng tàisản nhà nước ngày 03 tháng 6 năm 2008, Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03 tháng6 năm 2009 của Chính phủ và Thông tư số 245/2009/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Quản lý và sử dụng tài sản nhànước. Để đảm bảo công tác quản lý và sử dụng có hiệu quả tài sản nhà nước; đồngthời có cơ sở tiếp tục thực hiện lộ trình trang cấp theo Đề án tăng cường cơ sởvật chất cho Ngành Tòa án giai đoạn 2 (2008-2013) và có căn cứ phân bổ Dự toánngân sách nhà nước năm 2012 đúng mục đích, công khai, minh bạch, Tòa án nhândân tối cao hướng dẫn các đơn vị dự toán trong toàn ngành thực hiện đợt tổngkiểm kê tài sản với những nội dung cụ thể sau đây:

1. Các đơn vị thành lập Hội đồngkiểm kê tài sản với thành phần gồm: Thủ trưởng đơn vị, Chánh Văn phòng, Kế toántrưởng, cán bộ có chuyên môn về kỹ thuật (tin học, cơ khí, điện …) để chỉ đạovà thực hiện các yêu cầu kiểm kê tài sản nhà nước.

2. Thời điểm lập số liệu kiểm kê là0 giờ ngày 31 tháng 12 năm 2011, đối tượng kiểm kê là tất cả các tài sản nhànước hiện có tại đơn vị được hình thành từ các nguồn kinh phí như: mua sắm từngân sách nhà nước, được các tổ chức trong và ngoài nước tài trợ, được tặng cho…

3. Căn cứ thực trạng về tài sản vànhu cầu quản lý đơn vị mở sổ sách theo dõi quản trị về tài sản nhà nước gồm 2loại: tài sản cố định và tài sản là công cụ, dụng cụ lâu bền theo quy định tạiQuyết định số 32/2008/QĐ-BTC ngày 29 tháng 5 năm 2008 của Bộ Tài chính ban hànhkèm theo chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định đối với các cơ quan hànhchính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

4. Tòa án nhân dân tối cao yêu cầucác đơn vị trong quá trình kiểm kê tài sản lập số liệu và báo cáo theo 04 biểumẫu sau:

a) Biểu số 01KK: Báo cáo kê khainhà, đất (biểu này phục vụ việc thống kê tổng hợp tài sản là nhà và đất):

Đối với những đơn vị đã hoàn thiệnviệc sắp xếp trụ sở làm việc theo Quyết định 09 của Chính phủ, thì căn cứ vàohồ sơ đã được Bộ Tài chính phê duyệt và việc tăng giảm trong năm để điền sốliệu vào biểu.

Đối với các đơn vị khác căn cứ hiệntrạng nhà và đất đang quản lý, sử dụng để kê khai.

b) Biểu số 02KK: Báo cáo kiểm kêtài sản cố định (hữu hình và vô hình) là phương tiện làm việc:

Các đơn vị chỉ báo cáo đối với tàisản cố định là phương tiện làm việc như: máy móc thiết bị tin học văn phòng(máy phô tô, máy tính các loại, máy in), phương tiện vận tải (xe ô tô, xe gắnmáy 2 bánh, xuồng máy), hệ thống thiết bị âm thanh, cổng từ an ninh, ca mê ra…; bàn ghế xét xử, làm việc; phần mềm máy tính phục vụ nhiệm vụ chuyên môn,không phải lập số liệu báo cáo tài sản là công cụ, dụng cụ lâu bền. Đơn vị căncứ vào quy định về xác định tài sản cố định tại Quyết định số 32/2008/QĐ-BTC ngày 29/5/2008 của Bộ Tài chính ban hành chế độ quản lý và tính hao mòn tài sảnđể lập danh mục tài sản cố định trong báo cáo.

c) Biểu số 03KK: Báo cáo kết quảkiểm kê xe ô tô:

Đơn vị báo cáo đối với từng chiếcxe, Hội đồng kiểm kê đánh giá chất lượng xe còn lại thực tế theo tỷ lệ % (cột12).

d) Biểu số 04KK: Báo cáo tổng hợpkết quả mua sắm tài sản theo Đề án 2008 - 2013:

Đơn vị căn cứ các quyết định giaodự toán mua sắm theo Đề án 03 năm 2009, 2010, 2011 để điền số liệu vào cột 2, 3,4; căn cứ thực tế mua sắm để điền vào cột 5, 6, 7.

Lưu ý: tài sản được đấu thầu muasắm bằng nguồn kinh phí Đề án 2011 mà thực tế năm 2012 mới nhận và đưa tài sảnvào sử dụng, thì đơn vị vẫn ghi đủ vào cột 7 của biểu; Biểu này ghi số liệu kếtquả mua sắm từng năm tại Tòa án cấp tỉnh trước khi phân bổ cho Tòa án cấphuyện.

Tòa án nhân dân tối cao yêu cầuChánh án Tòa án nhân dân tỉnh, Thành phố trực thuộc trung ương; Chánh Văn phòngTòa án nhân dân tối cao; Thủ trưởng cơ quan thường trực phía nam; Tổng biên tậpBáo công lý; Chánh tòa Tòa phúc thẩm TANDTC tại Hà Nội, tại Đà Nẵng chỉ đạo cácbộ phận chức năng thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ kiểm kê tài sản nhà nước theocác nội dung hướng dẫn tại văn bản này. Sau khi kiểm kê, các đơn vị gửi 01 bộhồ sơ kiểm kê có đóng dấu về phòng Công sản và Trang phục (Đối với biểu 01KK:nộp chi tiết của từng đơn vị dự toán cấp 2 và cấp 3; đối với các biểu 02KK,03KK, 04KK nộp bảng tổng hợp của đơn vị dự toán cấp 2); đồng thời, gửi kèm fileexcel vào hòm thư điện tử: [email protected] Thời gian nộptrước ngày 25 tháng 2 năm 2012. Mọi thông tin để được hướng dẫn và giải quyếtvướng mắc trong quá trình thực hiện, đề nghị liên hệ Vụ Kế hoạch Tài chínhTANDTC (Phòng Công sản và Trang phục, số ĐT: 04.37622191).

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Đồng chí Trương Hòa Bình (để báo cáo);
- Cục Quản lý Công sản - Bộ Tài chính;
- Lưu Văn thư cơ quan, Vụ KH-TC.

TL. CHÁNH ÁN
VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH-TÀI CHÍNH
Hoàng Dung

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Công văn 08/TA-KHTC hướng dẫn tổng kết kiểm kê tài sản nhà nước năm 2011 do TòaCông văn 08/TA-KHTC hướng dẫn tổng kết kiểm kê tài sản nhà nước năm 2011 do TòaCông văn 08/TA-KHTC hướng dẫn tổng kết kiểm kê tài sản nhà nước năm 2011 do TòaCông văn 08/TA-KHTC hướng dẫn tổng kết kiểm kê tài sản nhà nước năm 2011 do Tòa