BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/TCT-CS
V/v ưu đãi thuế TNDN

Hà Nội, ngày 03 tháng 1 năm 2012

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 27977/CT-HTr ngày 01/11/2011 của CụcThuế thành phố Hà Nội về ưu đãi thuế TNDN đối với Công ty TNHH Toa Việt Nam,Tổng cục Thuế hướng dẫn áp dụng văn bản quy phạm pháp luật như sau:

Tại tiết d khoản 3 Điều 46, khoản 3 Điều 48 Chương IV Nghịđịnh số 24/2000/NĐ-CP ngày 31/07/2000 và khoản 8 Điều 1 Nghị định số 27/2003/NĐ-CPngày 19/03/2003 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số24/2000/NĐ-CP ngày 31/07/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Đầutư nước ngoài tại Việt Nam quy định:

"Thuế suất thuế TNDN ưu đãi được áp dụng: 3. Thuế suất10% đối với dự án có một trong các tiêu chuẩn sau: d. Doanh nghiệp phát triểnhạ tầng Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu công nghệ cao; doanh nghiệp chế xuấttrong lĩnh vực sản xuất" và "Các dự án nêu tại khoản 3 Điều 46 Nghịđịnh này và các dự án đầu tư vào địa bàn khuyến khích đầu tư được miễn thuế thunhập doanh nghiệp trong 04 năm kể từ khi kinh doanh có lãi và giảm 50% trong 4năm tiếp theo, trừ những dự án được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 8năm".

Tại tiết a, khoản 2 Điều 46 Chương IV Nghị định số24/2000/NĐ-CP ngày 31/07/2000 của Chính phủ quy định: "Thuế suất thuế TNDNưu đãi được áp dụng: 2. Thuế suất 15% đối với dự án có một trong các tiêu chuẩnsau: a. Thuộc danh mục dự án khuyến khích đầu tư".

Tại tiết a khoản 4 Điều 46 NĐ số 24/2000/NĐ-CP ngày31/07/2000 của Chính phủ quy định: "Thuế...suất thuế TNDN ưu đãi nêu tạiĐiều này được áp dụng trong suốt thời hạn thực hiện dự án đầu tư đối với dự ánđáp ứng một trong các tiêu chuẩn sau: Đầu tư vào Khu công nghiệp, Khu chế xuất,Khu công nghệ cao".

Tại Mục II Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số24/2000/NĐ-CP ngày 31/07/2000 và Mục II Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị địnhsố 27/2003/NĐ-CP ngày 19/03/2003 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều củaNghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31/07/2000 của Chính phủ quy định: "Sảnxuất linh kiện, thiết bị điện tử" thuộc Danh mục dự án khuyến khích đầutư.

Căn cứ quy định tại điểm 7 Phần I Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính và điểm 2 công văn số 2348/BTC-TCT ngày 03/03/2009 của Bộ Tài chính về ưu đãi thuế TNDN hướng dẫn:"Đối với các doanh nghiệp đang được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanhnghiệp do đáp ứng điều kiện về tỷ lệ xuất khẩu ( trừ hoạt động dệt may) đượchưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do đáp ứng điều kiện về tỷ lệ xuất khẩuđến hết năm 2011.

Từ năm 2012, doanh nghiệp đang hưởng ưu đãi thuế thu nhậpdoanh nghiệp do đáp ứng điều kiện về tỷ lệ xuất khẩu, nếu đáp ứng các điều kiệnưu đãi khác về thuế thu nhập doanh nghiệp ngoài điều kiện ưu đãi do đáp ứng tỷlệ xuất khẩu) thì được lựa chọn và thông báo với cơ quan thuế hưởng ưu đãi thuếthu nhập doanh nghiệp cho thời gian còn lại tương ứng với các điều kiện thực tếdoanh nghiệp đáp ứng ưu đãi đầu tư theo quy định tại các văn bản quy phạm phápluật về thuế thu nhập doanh nghiệp tại thời điểm được cấp Giấy phép thành lậphoặc theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế thu nhập doanhnghiệp tại thời điểm điều chỉnh do cam kết WTO (hết năm 2011).

Việc áp dụng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp cho thờigian còn lại nêu trên phải đảm bảo nguyên tắc doanh nghiệp đang trong thời gianđược áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp ưu đãi, đang trong thời gianmiễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp".

Căn cứ các quy định nêu trên và hướng dẫn tại công văn số 2348/BTC-TCT ngày 03/03/2009 của Bộ Tài chính, trường hợp Công ty TNHH Toa Việt Nam (Côngty) đang được hưởng ưu đãi thuế TNDN do đáp ứng điều kiện về tỷ lệ xuất khẩu(không phải hoạt động dệt may) thì từ năm 2012 Công ty không được hưởng ưu đãithuế TNDN do đáp ứng điều kiện về tỷ lệ xuất khẩu mà phải chuyển sang điều kiệnưu đãi khác về thuế TNDN.

Đề nghị Cục Thuế cần xem xét cụ thể và căn cứ vào điều kiệnthực tế của Công ty đạt được để hướng dẫn Công ty lựa chọn hưởng ưu đãi thuếTNDN cho thời gian còn lại tương ứng với điều kiện thực tế doanh nghiệp đáp ứngưu đãi đầu tư theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế TNDN tạithời điểm được cấp Giấy phép thành lập hoặc theo quy định tại các văn bản quyphạm pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp tại thời điểm điều chỉnh do camkết WTO (hết năm 2011) và thông báo với cơ quan thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Hà Nội được biếtvà hướng dẫn đơn vị thực hiện theo quy định./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn