VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 08/VPCP-CN
V/v giải phóng mặt bằng nhà số 53 Trần Hưng Đạo, Hà Nội

Hà Nội, ngày 02 tháng 1 năm 2003

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và đầu tư;
- Bộ tài chính;

Văn Phòng Chính Phủ đã nhận được công văn số 3039-CV/NG-LS ngày 25 tháng 11 năm 2002của Bộ Ngoại giao và công văn số 3475/UB-NNĐC ngày 16 tháng 12 năm 2002 củ Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội trình Thủ tướng Chính phủ về việc giải phóng mặt bằng nhà số 53 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (kèm theo).

Để có đủ cơ sở trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định. Văn Phòng Chính Phủ đề nghị các cơ quan có ý kiến chính thức bằng văn bản gửi Văn Phòng Chính Phủ trước ngày 15 tháng 01 năm 2003 về đề nghị của Bộ Ngoại giao và của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội tại các công văn nêu trên./.

KT BỘ TRƯỞNG
CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý