BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 0812/TM-XNK
V/v nhập khẩu gỗ Campuchia

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2003

Kính gửi: Xí nghiệp tư doanh Đức Cường Tỉnh Gia Lai

Trả lời công văn số 14/TTĐC ngày 01/4/2003 của Xí nghiệp tư doanh Đức Cường về việc nhập khẩu gỗ Campuchia;

Căn cứ công văn số 739 MOC/M 2003 ngày 21/03/2003 của Bộ Thương mại Vương quốc Campuchia gửi Bộ Thương mại tại Việt Nam thông báo Công ty SL International Limited được xuất khẩu gỗ chế biến qua Việt Nam;

Căn cứ Thông tư số 08/2002/TT-BTM ngày 12/04/2000 của Bộ Thương mại về việc nhập khẩu gỗ nguyên liệu có nguồn gốc Campuchia;

Bộ Thương mại đồng ý Xí nghiệp tư doanh Đức Cường nhập khẩu 427cm3 gỗ qua chế biến từ Campuchia qua cửa khẩu Bu Pờ răng (đường số 14)

Khái niệm gỗ chế biến được hiểu theo giấy phép xuất khẩu của Campuchia, Doanh nghiệp không được đưa người và phương tiện sang đất Campuchia và chỉ được nhận gỗ trên đất phần Việt Nam sau khi phía Cạmpuchia đã hoàn tất thủ tục xuất khẩu do Nhà nước Campuchia quy định.

Việc thanh toán tiền hàng nhập khẩu, thủ tục hải quan hàng nhập khẩu thực hiện theo quy định hiện hành.

Văn bản có hiệu lực đến ngày 31/12/2003./.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Mai Văn Dâu