BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 0815/TM-XNK
V/v giá tính thuế nhập khẩu từ khâu chế xuất

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2003

Kính gửi: Bộ Tài chính

Trả lời công văn số 2674/TC-TCHQ ngày 24/03/2003 của Bộ Tài chính về việc giá tính thuế nhập khẩu từ khu chế xuất tại Việt Nam, Bộ Thương mại có ý kiến như sau:

Việc quy định như trong Quyết định số 172/1998/TT-BTC là phù hợp, chưa cần thiết phải sửa đổi. Trong trường hợp cần làm rõ Bộ Tài chính có thể có công văn hướng dẫn cụ thể trong trường hợp nhập khẩu theo điều kiện EXWWORKS thì không tính chi phí vận tải và bảo hiểm. Việc quy định thêm các yêu cầu “có đủ các điều kiện áp dụng giá tính thuế theo quy định hiện hành” và “phù hợp với giá thực tế mua bán” có thể gây thêm khó khăn cho các doanh nghiệp trong quá trình thực hiện.

Xin gửi Bộ Tài chính tổng hợp./.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Mai Văn Dâu