BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 0816/TM-XNK
V/v quản lý hoạt động cung ứng xăng dầu cho tàu biển Việt Nam chạy tuyến quốc tế

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2003

Kính gửi: Bộ Tài chính

Thực hiện yêu cầu của Bộ Thương mại tại công văn số 417/TM-XNK ngày 12/2/2003, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam có công văn số 265/KHĐT ngày 28/3/2003 báo cáo sơ kết 1 năm thực hiện nhiệm vụ cung ứng xăng dầu cho tầu biển Việt Nam chạy tuyến quốc tế của Công ty Xuất nhập khẩu Vật tư Đường biển. Về việc này, Bộ Thương mại xin trao đổi với Bộ Tài chính (Tổng Cục Hải quan) như sau:

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 114/VPCP-KTTH ngày 5/2/2002 của Văn Phòng Chính Phủ, sau khi trao đổi thống nhất ý kiến với các Bộ, ngành hữu quan, Bộ Thương mại đã cấp giấy phép cho Công ty Xuất nhập khẩu Vật tư Đường biển thực hiện thí điểm việc cung ứng xăng dầu cho tàu biển Việt Nam chạy tuyến quốc tế theo phương thức tạm nhập tái xuất. Cơ chế quản lý hoạt động này được áp dụng như quy định quản lý đối với hoạt động cung ứng xăng dầu cho tàu biển nước ngoài cập cảng Việt Nam theo Quy chế kinh doanh tạm nhập, tái xuất xăng dầu ban hành kèm theo Quyết định số 0123/1999/QĐ-BTM ngày 4/2/1999 của Bộ Thương mại. Ngoài ra, để tránh tình trạng thẩm lậu có thể phát sinh, Bộ Thương mại đã quy định bổ sung; xăng dầu cung ứng cho tàu biển Việt Nam chạy tuyến quốc tế chỉ được giao tại cảng biển quốc tế cuối cùng, trước khi tàu rời khỏi Việt Nam.

Theo báo cáo của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, số lượng xăng dầu cung ứng theo phương thức tạm nhập, tái xuất cho tàu biển Việt Nam chạy tuyến quốc tế từ 1/3/2002 đến 1/3/2003 là 14.407 tấn, cho 268/ lượt tàu của 5 đội tàu thuộc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam. Trong quá trình thực hiện, Công ty Xuất nhập khẩu Vật tư Đường biển đã chấp hành đúng quy định quản lý, giám sát của hải quan, chưa để sảy ra sai phạm gì. Hoạt động này đã đã góp phần tạo điều kiện cho đội tàu biển Việt Nam nâng cao sức cạnh tranh với các hãng tàu trong khu vực và trên thế giới.

Để có căn cứ giải quyết đề nghị của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, Công ty Xuất nhập khẩu Vật tư Đường biển về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ cung ứng xăng dầu cho tàu biển Việt Nam chạy tuyến quốc tế, Bộ Thương mại đề nghị Bộ Tài chính (Tổng Cục Hải quan) có ý kiến về thực tế quản lý, giám sát hoạt động này trong thời gian thí điểm từ 1/3/2002 đến nay, những vấn đề phát sinh cần được khắc phục và các biện pháp cần thiết phải được quy định bổ sung để tăng cường quản lý.

Xin gửi kèm công văn số 265/KHĐT ngày 28/2/2003 của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam và công văn số 251/KDNL ngày 24/3/2003 của Công ty Xuất nhập khẩu Vật tư Đường biển.

Rất mong nhận được sự phối hợp của quý cơ quan./.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Phan Thế Ruệ