BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 0829/TM-XNK
V/v cho phép hàng hoá nhập khẩu chính ngạch được đi qua cửa khẩu phụ

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2003

Kính gửi:
Đồng kính gửi:

- Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Phước
- Doanh nghiệp tư nhân Thương mại Phát Lộc, Thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 478/UB-KNC ngày 03/04/2003 của UBND tỉnh Bình Phước và công văn số 20CV/DN ngày 07/04/2003 của Doanh nghiệp tư nhân Thương mại Phát Lộc về việc cho phép nhập khẩu gỗ chính ngạch được đi qua cửa khẩu phụ Hoàng Diệu, Bộ Thương mại có ý kiến như sau:

Việc cho phép hàng hoá xuất nhập khẩu chính ngạch được đi qua cửa khẩu Hoàng Diệu (thuộc địa bàn tỉnh Bình Phước) sẽ được Bộ Thương mại xem xét giải quyết bổ sung cùng với đề nghị của một số UBND tỉnh giáp biên giới Campuchia (trong đó UBND tỉnh Bình Phước) theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 5857/VPCP-KTTH ngày 18/10/2002 của Văn Phòng Chính Phủ.

Trong khi chờ đợi văn bản hướng dẫn bổ sung của Bộ Thương mại, căn cứ công văn số 5857/VPCP-KTTH ngày 18/10/2002 của Văn Phòng Chính Phủ, theo đề nghị của UBND tỉnh Bình Phước và doanh nghiệp tư nhân Thương mại Phát Lộc, Bộ Thương mại đồng ý cho Doanh nghiệp tư nhân Thương mại Phát Lộc được đưa gỗ nhập khẩu hợp pháp từ Campuchia về Việt Nam qua cửa khẩu phụ Hoàng Diệu thuộc địa bàn tỉnh Bình Phước. Đây là lô gỗ đã được Bộ Thương mại cho phép tại công văn số 0576/TM-XNK ngày 07/03/2003, trên cơ sở giấy phép xuất khẩu của Bộ Thương mại Campuchia.

Việc đưa gỗ về qua cửa khẩu phụ Hoàng Diệu chỉ được thực hiện sau khi đối tác Campuchia đã hoàn thành đầy đủ thủ tục xuất khẩu do Nhà nước Campuchia quy định. Công ty tuyệt đối không được đưa người và phương tiện qua đất Campuchia. Việc thanh toán phải được thực hiện theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Văn bản có hiệu lực đến 31/12/2003./.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Phan Thế Ruệ