BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 0881/TM-XNK
V/v ghi mã số hàng hoá xuất khẩu

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2003

Kính gửi: Bộ Tài chính

Bộ Thương mại nhận được công văn số 3105 TC/TCT ngày 4/4/2003 của Bộ Tài chính lấy ý kiến về ghi mã số cho hàng xuất khẩu theo kiến nghị của Công ty TNHH nhà thép tiền chế - Zamil Việt Nam. Về vấn đề này, Bộ Thương mại có ý kiến như sau:

Về nguyên tắc, Bộ Thương mại thống nhất với ý kiến của Bộ Tài chính tại công văn số 3135 TC/TCT dẫn trên. Tuy nhiên, khi ban hành văn bản hướng dẫn qui định đề nghị Bộ Tài chính lưu ý các vấn đề sau:

1. Tuy không có kiến nghị của Công ty Zamil nhưng về mã số HTS thì quan nghiên cứu sơ bộ hai mã 7308 và 9406 của ba nước Việt Nam, Indonesia và Maylaysia là giống nhau (theo phụ lục kèm theo) đối với mỗi mã số.

2. Tránh việc các doanh nghiệp lợi dụng trốn các loại thuế khác (như thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên...)

3. Tránh việc doanh nghiệp sử dụng việc được linh hoạt trong hai báo mã số thuế của hàng hoá khi xuất khẩu để được hưởng xuất khẩu.

Xin gửi Bộ Tài chính để tổng hợp./.

T/L BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
K/T VỤ TRƯỞNG VỤ XUẤT NHẬP KHẨU
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Đức Thanh