BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 08TCT/PCCS
V/v: ưu đãi đầu tư

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2005

Kính gửi: SởKế hoạch và đầu tư tỉnh Đắk Lắk

Trảlời công văn số 459/CV-KH-KD ngày 14/9/2004 của Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh ĐắkLắk về việc đề nghị hướng dẫn giải quyết ưu đãi đầu tư cho Công ty TNHH Nhật Hà,Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tạiđiều 21 Nghị định số 51/1999/NĐ-CP có quy định: “Nhà đầu tư có dự án thành lậpcơ sở sản xuất, kinh doanh đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 15, Điều 16 Nghịđịnh này được miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, kể từ khi có thu nhậpchịu thuế.

Căncứ theo quy định nêu trên và những nội dung trình bày trong công văn số459/CV-KH-KD ngày 14/9/2004 của Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Đắk Lắk thì Công tyTNHH Nhật Hà đáp ứng các điều kiện: Có hoạt động xây dựng công trình cầu, đườngbộ, thủy lợi, phát triển mạng lưới điện, khai hoang thuộc ngành nghề, lĩnh vựcđược hưởng ưu đãi đầu tư (theo quy định tại điểm 1 mục II Danh mục A ban hànhkèm theo Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ quy định chitiết thi hành Luật khuyến khích đầu tư trong nước); Có sử dụng số lao động bìnhquân trong năm trên 50 người (theo quy định tại điểm c Điều 15 Nghị định số51/1999/NĐ-CP) thì sẽ được hưởng ưu đãi miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệpnhư sau: miễn 02 năm và giảm 50% trong 05 năm tiếp theo. Việc xét ưu đãi miễngiảm thuế theo Điều 16 Nghị định số 51/1999/NĐ-CP là căn cứ vào dự án thành lậpCông ty ở địa bàn thuộc Danh mục B và danh mục C, không căn cứ vào địa bàn hoạtđộng kinh doanh của Công ty; vì vậy Công ty thành lập tại thành phố Buôn MaThuột không thuộc địa bàn Danh mục B và danh mục C.

Tổngcục Thuế trả lời để Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Đắk Lắk biết và hướng dẫn đơn vịthực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục thuế tỉnh Đắk Lắk
- Lưu VP (HC), PCCS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương