BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 09/BXD-KHCN
V/v Trả lời công văn số 56/TV-TT2007 ngày 24 tháng 12 năn 2007

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2008

Kínhgửi: Trung tâm tư vấn kiểm định địa chất nền móng công trình thuộc Tổng HộiĐịa chất Việt Nam

Bộ Xây dựng đã nhận công văn số56/TV-TT2007 ngày 24 tháng 12 năm 2007 của Trung tâm tư vấn kiểm định địa chấtnền móng công trình thuộc Tổng Hội Địa chất Việt Nam về việc Thay đổi địa điểmcủa Phòng thử nghiệm xây dựng LAS-XD450. Về việc này Bộ Xây dựng có ý kiến cụthể sau:

1. Việc di chuyển địa điểm nhằmđảm bảo thuận lợi cho nhu cầu hoạt động kinh doanh là quyền lựa chọn của đơnvị. Bộ Xây dựng ghi nhận báo cáo của Trung tâm về việc di chuyển trên, đồngthời lưu ý khi di chuyển đơn vị cần thực hiện đầy đủ các quy định hiện hành củacông tác quản lý kinh doanh trên địa bàn thành phố và quy định của Tổng hội Địachất Việt Nam .

2. Để đảm bảo tính chuẩn xác,khoa học của phòng LAS-XD450 khi di chuyển đến địa điểm mới, đơn vị cần thựchiện công tác hiệu chuẩn, kiểm định thiết bị theo đúng quy định hiện hành.

Nay Bộ Xây dựng thông báo đểTrung tâm tư vấn kiểm định địa chất nền móng công trình thuộc Tổng Hội Địa chấtViệt Nam, cùng các đơn vị có liên quan biết để thực hiện ./.


Nơi nhận
- Như trên
- Lưu VP, Vụ KHCN

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KHCN
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Thế Hùng