BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/BXD-KTQH
V/v: trả lời về cấp giấy phép quy hoạch và quy hoạch chi tiết

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2013

Kính gửi:Sở Xây dựng Lạng Sơn

Trảlời Văn bản số 21/SXD-QHKT ngày 23/01/2013 của Sở Xây dựng Lạng Sơn về việc đềnghị hướng dẫn cấp giấy phép quy hoạch và quy hoạch chi tiết, Bộ Xây dựng có ýkiến như sau:

1.Về việc quản lý quy hoạch và cấp giấy phép quy hoạch tại khu vực giáp ranh vớiđô thị nhưng nằm trong phạm vi quy hoạch chung đô thị đã được cấp có thẩm quyềnphê duyệt:

Nếukhu vực này được quy hoạch là đất xây dựng đô thị ( bao gồm các khu chức năngđô thị và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị) thì việc cấp giấy phép quy hoạch,quản lý và sử dụng đất đai tại khu vực này được thực hiện như các khu vực kháctrong đô thị.

2.Đối với dự án đầu tư xây dựng do một chủ đầu tư thực hiện có quy mô đất đai nhỏhơn 5 ha ( nhỏ hơn 2 ha đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở chung cư):

Dựán này có thể lập dự án đầu tư xây dựng mà không phải lập quy hoạch chi tiết. Nếukhu vực lập dự án chưa có quy hoạch phân khu thì dự án này cần được cấp Giấyphép quy hoạch theo quy định tại Điều 71 của Luật quy hoạch đô thị về Giấy phépquy hoạch để làm căn cứ lập dự án đầu tư.

3.Về hệ số sử dụng đất trong đô thị không phải là khu đô thị mới:

Thựchiện theo quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị, quy chế quản lý quy hoạch, kiếntrúc đô thị được phê duyệt.

4.Về thành phần báo cáo điều chỉnh quy hoạch cục bộ quy hoạch đô thị:

Thànhphần báo cáo trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch đô thị xem xét,quyết định việc điều chỉnh quy hoạch cục bộ quy hoạch đô thị thực hiện theo quyđịnh tại Điều 51 của Luật quy hoạch đô thị, ngoài ra cần kèm theo bản vẽ quyhoạch liên quan đến nội dung điều chỉnh cục bộ.

Trênđây là ý kiến của Bộ Xây dựng để Sở Xây dựng Lạng Sơn nghiên cứu, chỉ đạo thựchiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, Vụ KTQH.

TL.BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KIẾN TRÚC QUY HOẠCHVương Anh Dũng