BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 09/BXD-KTXD
V/v: Lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2010

Kínhgửi: Công ty cổ phần hữu hạn viễn thông Trung Hưng - Trung Quốc

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số433 GL-XZ/091210 ngày 10/12/2009 của Công ty cổ phần hữu hạn viễn thông TrungHưng - Trung Quốc về việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. BộXây dựng có ý kiến như sau:

Việc lập và quản lý chi phí đầutư xây dựng công trình (bao gồm cả vốn ODA) thực hiện theo qui định tại Nghịđịnh số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tưxây dựng công trình và Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 27/5/2007 của Bộ Xâydựng Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Việc thanh toán hợp đồng giữanhà thầu và chủ đầu tư thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bênvà quy định của Nhà nước Việt Nam có liên quan.

Công ty cổ phần hữu hạn viễnthông Trung Hưng - Trung Quốc căn cứ ý kiến nêu trên để thực hiện./.

Nơi nhận:
Như trên;
TCT Đường sắt VN;
Lưu VP, KTXD, S(8).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh