BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số 09/BXD-KTXD
V/v: chi phí tư vấn đầu tư xây dựng công trình.

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2014

Kính gửi: Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng BếnTre

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 304/CPTVXD-KTKD ngày11/10/2013 của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Bến Tre về chi phí tư vấn đầu tưxây dựng công trình. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Mức chi phí tư vấn đầu tư xây dựng công trình hướng dẫn tạiQuyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng công bố Địnhmức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình chưa bao gồmthuế giá trị gia tăng.

Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Bến Tre căn cứ ý kiến nêutrên để thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, KTXD, S(8).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Sơn