BỘ XÂY DỰNG
--------------------
V/v: xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ đầu tư là cơ quan nhà nước
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------
Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2011

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang
Bộ Xây dựng nhận được Công văn số 294/SXD-TTr ngày 13/5/2011 của Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang đề nghị hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ đầu tư là cơ quan nhà nước có hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:
Tại khoản 2 Điều 1 Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính quy định: “Xử phạt vi phạm hành chính được áp dụng đối với cá nhân, cơ quan, tổ chức có hành vi cố ý hoặc vô ý vi phạm các quy định của pháp luật về quản lý nhà nước mà không phải là tội phạm và theo quy định của pháp luật phải bị xử phạt hành chính”.
Theo quy định này, mọi cơ quan, tổ chức, không phân biệt sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước hay vốn ngoài ngân sách nhà nước, nếu có hành vi vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật, đều bị xử phạt vi phạm hành chính. Cơ quan, tổ chức sau khi chấp hành quyết định xử phạt hành chính của người có thẩm quyền, có thể xác định lỗi cá nhân của người thuộc cơ quan, tổ chức mình để xác định trách nhiệm pháp lý của người đó theo quy định của pháp luật.
Bộ Xây dựng đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang chỉ đạo Thanh tra Sở xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm theo đúng quy định pháp luật./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TTr.
TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH THANH TRA
(Đã ký)
Phạm Gia Yên