BỘ CÔNG AN
TỔNG CỤC CẢNH SÁT
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 09/C11 (C26)
Trích yếu: Về việc đăng ký quản lý xe công nông theo Chỉ thị 46 của Thủ tướng Chính phủ

Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2005

Kính gửi: Đồng chí Giám đốc Công an các tỉnh,thành phố trực thuộc trung ương

Ngày 09/12/2004, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 46/2004/CT-TTg về việc quản lý xe công nông tham gia giao thông đường bộ. Tạiđiểm 3 của Chỉ thị Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công an tổ chức đăng ký cấpbiển số cho xe công nông đã sản xuất trước ngày 31/12/2004 là ngày Chỉ thị cóhiệu lực.Để thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 46 của Thủ tướng Chính phủ về quản lýxe công nông Tổng cục Cảnh sát hướng dẫn một số điểm trong quản lý đăng ký xecông nông, cụ thể như sau:

1. Thủ tục đăng ký xe công nông thực hiện theo quy định tạiđiểm 1, điểm 3 mục A, điểm 4.18 mục B phần II Thông tư số 01/2002/ TT-BCA(C11)ngày 04/01/2002 của Bộ Công An.

Trường hợp xe công nông sản xuất trước ngày Chỉ thị số 46 cóhiệu lực không có chứng từ nguồn gốc thực hiện theo quy định tại ý 2 điểm 4.18mục B phần II Thông tư số 01 của Bộ. Hồ sơ đăng ký phải có:

- Đơn của chủ phương tiện cam kết chịu trách nhiệm trướcpháp luật về nguồn gốc hợp lệ của xe công nông có xác nhận của Ủy ban nhân dânhoặc Công an phường, xã nơi cư trú.

- Biên bản kiểm tra của ngành Giao thông vận tải chứng nhậnxe công nông đủ điều kiện về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

- Chứng từ lệ phí trước bạ.

Trường hợp xe không tìm được số khung hoặc số máy hoặc cả sốkhung, số máy thì được đóng lại theo biển số. Trong giấy đăng ký của loại xenày phần mục số loại ghi “K.R.N.G” (không rõ nguồn gốc).

2. Về giấy đăng ký và biển số

Sử dụng giấy đăng ký và biển số dùng cho xe ô tô áp dụngmới.

Thời gian thực hiện đăng ký xe công nông đến hết ngày28/02/2005 và chỉ đăng ký các xe sản xuất trước ngày Chỉ thị 46 có hiệu lực.

Tổng cục Cảnh sát đề nghị đồng chí Giám đốc chỉ đạo PC 26phối hợp với các đơn vị có liên quan tại địa phương để tổ chức đăng ký quản lýxe công nông theo đúng quy định của Chính phủ.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Thứ trưởng Lê Thế Tiệm (để báo cáo)
- Đ/c Tổng cục trưởng TCCS (để báo cáo)
- Lưu C11, C26

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TCCS
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
THIẾU TƯỚNG
Lê Thành