Công văn

CÔNG VĂN

CỦA TỔNGCỤC THUẾ SỐ 09 TCT/NV7 NGÀY 02 THÁNG 1 NĂM 2002
VỀ VIỆC HOÁ ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Đồng Tháp

Trả lời Công văn số 804/CT .TQD ngày 11/12/2001 của cục thuế tỉnh Đồng Tháp về việc điều chỉnh hoáđơn giá trị gia tăng (GTGT) trong trường hợp hàng hoá bị thiếu hụt khi giaonhận, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Trường hợp người bán đã xuất hàng và lập hoá đơn GTGT, ngườimua khi nhận hàng phát hiện số lượng hàng hoá bị thiếu so với số lượng ghi trênhoá đơn thì bên mua và bên bán phải lập biên bản ghi rõ loại hàng hoá, sốlượng, giá trị, thuế GTGT của hàng hoá thiếu hụt và xác định rõ trách nhiệm củatừng bên. Nếu trách nhiệm thuộc về bên bán thì bên bán phải xuất hàng bổ sungcho đủ theo hoá đơn hoặc trên cơ sở biên bản đã được lập, bên bán lập hoá đơnđiều chỉnh, ghi rõ loại hàng hoá, số lượng, giá trị hàng xuất thiếu chi tiếtgiá chưa có thuế GTGT, thuế GTGT và giá thanh toán có thuế theo hoá đơn đã xuất(số ký hiệu, ngày tháng của hoá đơn). Căn cứ vào hoá đơn này và biên bản đãđược lập để:

- Bên mua hạch toán giảm giá vốn, thuế GTGT đầu vào tínhtheo giá trị hàng hoá bên mua thực nhận.

- Bên bán điều chỉnh doanh số hàng hoá bán ra và số thuếGTGT đã kê khai bằng cách điều chỉnh giảm trên mẫu số 02/GTGT (Bảng kê hoá đơn,chứng từ hàng hoá, dịch vụ bán ra) để trừ bớt số thuế GTGT đầu ra trong thángvà giảm trừ doanh thu.

Tổng cục thuế thông báo để Cục thuế tỉnh Đồng Tháp biết vàhướng dẫn đơn vị thực hiện.