BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 0929/TM-XNK
V/v Nhập khẩu khung gầm có gắn động cơ xe khách

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2003

Kính gửi Tổng cục Hải quan (Vụ Giám sát quản lý)

Hiện nay, theo phản ánh của một số doanh nghiệp, có một số lô khung gầm có gắn động cơ không được thông quan tại một số cửa khẩu. Để có cơ sở làm việc với các Bộ, ngành liên quan và báo cáo Thủ tướng Chính phủ về vấn đề nêu trên, Bộ Thương mại đề nghị Tổng cục Hải quan cung cấp cho Bộ Thương mại tình hình giải quyết việc nhập khẩu khung gầm có gắn động cơ ô tô hiện nay của cơ quan hải quan và số lượng các lô hàng đang bị tạm giữ không được thông quan.

Kính mong nhận được văn bản trả lời sớm của Quý Tổng cục.

Trân trọng.

TL BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
VỤ TRƯỞNG VỤ XUẤT NHẬP KHẨU
Phạm Thế Dũng