BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 0931/TM-XNK
V/v phương án đổi, thuê lọc dầu thô lấy sản phẩm

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2003

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ thông báo tại công văn số 1399/VPCP-DK ngày 21/3/2003 của Văn phòng Chính phủ về phương án đổi, thuê lọc dầu thô lấy sản phẩm, Bộ Thương mại có ý kiến như sau:

Theo quan điểm của Bộ Thương mại, đến nay chiến tranh Mỹ-Irắc gần như đã kết thúc, thị trường xăng dầu thế giới đã tương đối bình ổn cả về nguồn cung và giá cả. Vì vậy, không cần đặt vấn đề đổi dầu thô lấy sản phẩm xăng dầu nếu việc xuất khẩu dầu thô không gặp khó khăn.

Bộ Thương mại xin báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định.

KT BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Phan Thế Ruệ