BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 0933/TM-XNK
V/v Tạm nhập tái xuất xe ba bánh gắn máy đã qua sử dụng

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2003

Kính gửi:
Đồng kính gửi:

- Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam
- Tổng cục Hải quan

Trả lời công văn số 17/4/ Adm ngày 17.4.2003 của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam về việc tạm nhập tái xuất xe máy cá nhân, Bộ Thương mại có ký kiến như sau:

Việc tạm nhập khẩu xe gắn máy theo chế độ phi mậu đã được quy định tại Thông tư số 02/2001/TT-TCHQ ngày 29/5/2001 của Tổng cục Hải quan về “Quản lý xe ô tô, xe gắn máy của các đối tượng được phép nhập khẩu, tạm nhập khẩu theo chế độ phi mậu dịch”.

Vì vậy, đề nghị Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam làm việc cụ thể với Tổng cục Hải quan để được xem xét giải quyết thủ tục tạm nhập chiếc xe ba bánh gắn máy của Bà Amada Carlier như đối với những hàng hoá phi mậu dịch là hành lý cá nhân khác theo quy định hiện hành.

Bộ Thương mại xin thông báo để Ngân hàng Thế giới biết./.

KT BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Lương Văn Tự