BỘ THƯƠNG MẠI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 0942/TM-ĐT
V/v: nhập khẩu thiết bị ngành dệt

Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2001

Kính gửi:

- Tổng công ty Dệt may Việt Nam,
- Công ty Dệt Nam Định.

Trả lời đề nghị của Công ty nêu tại Công văn số 37/CTD-KTĐT ngày 08/3/2001 về việc nhập khẩu thiết bị ngành dệt phục vụ sảnxuất,

Căn cứ Quyết định số 91/TTg ngày 13/11/1992 củaChính phủ ban hành quy định về quản lý nhập khẩu máy móc, thiết bị bằng nguồnvốn ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Nghị định 52/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 củaChính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 88/1999/NĐ-CP ngày 01/9/1999của Chính phủ về việc ban hành Quy chế đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 86/QĐ-KTĐT ngày 20/02/2001của Hội đồng quản trị Tổng công ty dệt may Việt Nam phê duyệt dự án khả thi đầutư máy dệt kiếm cho Công ty Dệt Nam Định;

Căn cứ Quyết định số 108/QĐ-KTĐT ngày 28/01/2001của Tổng công ty dệt may Việt Nam phê duyệt đơn vị cung cấp thiết bị cho Côngty Dệt Nam Định;

Căn cứ Quyết định số 110/QĐ-KTĐT ngày 01/3/2001của Tổng công ty dệt may Việt Nam duyệt hợp đồng mua máy móc của Công ty DệtNam Định;

Bộ Thương mại có ý kiến như sau:

1- Đồng ý về nguyên tắc Công ty Dệt Nam Địnhđược nhập khẩu 28 máy dệt kiếm Gamma-2-R-190cm, mới 100%, để thực hiện dự ánđầu tư máy dệt kiếm của Công ty, theo Hợp đồng nhập khẩu số No.O.6.9.6.168/01ngày 01/3/2001 ký giữa Công ty Dệt Nam Định và DIETHELM & CO LTD THAILAND,trị giá 1.428.000 EUR CIF cảng Hải Phòng.

2- Do tổng vốn đầu tư của dự án là23.552.307.452 tỷ đồng, vốn nhập khẩu thiết bị là 20.775.392.000 đ, trong khiđó, Tổng công ty quyết định phê duyệt đơn vị cung cấp thiết bị (thực chất làcho phép Công ty Dệt Nam Định thực hiện phương thức mua sắm trực tiếp) mà khôngthông qua tổ chức đấu thầu theo Nghị định số 88/1999/NĐ-CP của Chính phủ, nênđề nghị Công ty gửi bổ sung văn bản của Tổng công ty Dệt May Việt Nam giảitrình cơ sở pháp lý để chấp thuận cho Công ty được thực hiện phương thức muasắm trực tiếp 28 máy dệt kiếm nêu trên (không qua đấu thầu) và ý kiến phê duyệtcủa cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại Nghị định số 52/1999/NĐ-CP dẫn trêncủa Chính phủ về việc mua sắm trực tiếp này.

Văn bản này chỉ có hiệu lực thực hiện khi BộThương mại nhận được các văn bản yêu cầu nêu trên.

Việc nhập khẩu thực hiện theo các quy định hiệnhành.

Văn bản có hiệu lực đến 31/12/2001.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNGMai Văn Dâu