BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 0944/TM-XNK
V/v thuế suất thuế nhập khẩu các sản phẩm phụ tùng cơ khí- điện- điển tử

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2003

Kính gửi: Bộ Tài chính

Bộ Thương mại nhận được công văn số 3616 TC/TCT ngày 16/4/2003 của Bộ Tài chính tham gia ý kiến thực hiện thuế suất thuế nhập khẩu các sản phẩm, phụ tùng cơ khí, điện, điện tử. Về vấn đề này, Bộ Thương mại có ý kiến như sau:

Bộ Thương mại thống nhất với dự thảo công văn báo cáo Thủ tướng Chính phủ về vấn đề nêu trên của Bộ Tài chính.

Xin gửi Bộ Tài chính để tổng hợp.

KT BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Như Đính