BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 0967/TM-CATBD

Hà Nội, ngày 13 tháng 3 năm 2003

Kính gửi: Bộ Giao thông Vận tải

Trả lời công văn số 634 GTVT-QHQT ngày 26/2/2003 của Bộ Giao thông Vận tải về việc cử người tham gia tổ chức công tác làm việc với Lào về cảng Vũng áng, Bộ Thương mại đã có công văn số 770/TM-CATBD ngày 28/2/2003 cử đồng chí Phạm Hồng Thanh tham gia tổ công tác.

Nay, Bộ Thương mại cử đồng chí Trần văn Muội-Chuyên viên Vụ châu Á-thay đồng chí Phạm Thị Hồng Thanh tham gia tổ công tác nêu trên.

Xin trân trọng thông báo tới quý Bộ.

TL BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÂU Á-THÁI BÌNH DƯƠNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Đào Ngọc Vinh