Bộ Thương Mại
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 0977/TM-ĐT
V/v tiêu thức xác định sản phẩm trong nước đã sản xuất được.

Hà Nội, ngày 13 tháng 3 năm 2003

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Phúc đáp ý kiến Bộ Kế hoạch và Đầu tư nêu tại văn bản số 928/BKH-CN ngày 20/2/2003 về việc sửa đổi, bổ sung một số văn bản quy phạm pháp luật đã ban hành về sản phẩm trong nước đã sản xuất được.

Bộ Thương mại có ý kiến như sau:

Việc ban hành danh mục sản phẩm trong nước đã sản xuất được và kịp thời bổ sung là việc làm hết sức cần thiết nhằm đảm bảo khuyến khích sản xuất trong nước phát triển và tránh thất thu thuế cho Nhà nước.

Tuy nhiên, để các doanh nghiệp có thể cung cấp danh mục sản phẩm đã sản xuất được theo đúng chủ trương, chính sách của Nhà nước, đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thêm khái niệm, phạm vi (có thể trên cơ sở mã số thuế nhập khẩu) về vật tư xây dựng; nguyên liệu; bán thành phẩm (có bao gồm linh kiện, bao bì...không?); máy móc, thiết bị; phương tiện vận tải chuyên dùng... để thống nhất cách hiểu đối với từng loại/ nhóm sản phẩm.

Trong các biểu kèm theo văn bản số 928/BKH-CN dẫn trên, nên thay các tiêu thức: Sản lượng sản xuất, Năng lực sản xuất đến hết năm 2002, Nhu cầu trong nước năm 2002, thành các tiêu thức: Sản lượng sản xuất thực tế đạt được trong năm 2001 và 2002, Sản lượng thực tế tiêu thụ trong năm 2001 và 2002, Công suất sản xuất theo thiết kế, trên cơ sở đó, doanh nghiệp ghi được đầy đủ và chính xác thông tin yêu cầu.

Trân trọng.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Mai Văn Dâu