BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 0978 TM/XNK
V/v giá tính thuế nhập khẩu tối thiểu đới với mặt hàng gạch ốp lát có xuất xứ từ EU

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2003

Kính gửi: Bộ Tài chính

Tại Phụ lục 5 của Thoả thuận Hiệp định hàng Dệt May VN-EU ký tắt ngày 15/02/2003, Việt Nam phải thực hiện cam kết bãi bỏ phụ thu chênh lệch giá, đồng thời bãi bỏ việc áp giá tính thuế nhập khẩu tối thiểu đối với mặt hàng gạch ốp lát nhập khẩu có nguồn gốc từ EU.

Ngày 11/4/2003 Bộ Tài chính có Quyết định số 48/2003/QĐ-BTC về việc bãi bỏ quy định tỷ lệ thu chênh lệch giá đối với mặt hàng gạch ốp lát nhập khẩu tối thiểu đối với mặt hàng hàng. Tại văn bản số 419 TC/TCT ngày 14/01/2002 Bộ Tài chính đã thống nhất với quan điểm của Bộ Thương mại là áp dụng giá tính thuế theo hợp đồng mua bán ngoại thương đối với rượu nhập khẩu từ EU (phương án 2).

Vì trị giá mặt hàng gạch ốp lát có nguồn gốc từ EU không lớn (năm 2001 đạt 1,7 triệu USD, năm 2002 là 5.5 triệu USD). nên Bộ Thương mại đề nghị với Bộ Tài chính xem xét bãi bỏ giá tính thuế nhập khẩu tối thiểu đối với mặt hàng này như phương án đối với mặt hàng rượu nhập khẩu có nguồn gốc từ EU để tạo điều kiện cho Hiệp định sửa đổi hàng dệt may với EU sớm được thông qua và triển khai, đảm bảo việc khai thác tối đa hạn ngạch hàng dệt may EU bổ sung cho Việt Nam trong năm 2003.

Bộ Thương mại kính đề nghị Bộ Tài chính chấp thuận yêu cầu trên của EU.

Trân trọng cám ơn.

KT BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Lương Văn Tự