BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 0980/TM-XNK
V/v nhập khẩu xe ép rác

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2003

Kính gửi: Tổng cục Hải quan

Ngày 10/3/2003, Công ty sản xuất- xuất nhập khẩu Gia công và Bao bì (Packsimex)có công văn số 64/XNK-03 gửi Bộ Thương mại đề nghị được nhận lô hàng 04 chiếc xe ép rác hiệu Huyndai sản xuất năm 1994. Theo báo cáo của Công ty, căn cứ vào tài liệu (catalogue) của nhà sản xuất khi ký hợp đồng thì loại xe này có trọng tải 5 tấn là loại xe ô tô đã qua sử dụng không nằm trong danh mục hàng cấm nhập khẩu. nhưng khi hàng về cảng, Cục Đăng kiểm kiểm tra xác nhận tải trọng xe ép rác là 4.265 kg. Như vậy, số xe trên có sức chở dưới 5 tấn và nằm trong danh mục hàng hoá cấm nhập khẩu.

Ngày 26/3/2003, Bộ Thương mại có công văn số 0724/TM-XNK gửi Văn phòng Chính phủ đề nghị Báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét kiến nghị của doanh nghiệp. Ngày 07/4/2003 Văn phòng Chính phủ có công văn số 1629/VPCP-KTTH gửi Bộ Thương mại, Bộ Tài chính thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ “... nếu là loại xe chuyên dùng để ép rác thì giải quyết cho doanh nghiệp nhập khẩu”.

Để thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Thương mại đề nghị Tổng cục Hải quan xem xét lô hàng nhập khẩu nêu trên nếu là loại xe chuyên dùng để ép rác thì chỉ đạo Chi cục Hải quan cửa khẩu giải quyết thủ tục nhập khẩu cho doanh nghiệp.

Bộ Thương mại xin thông báo và mong sớm được sự phối hợp giải quyết của Quý Tổng cục.

KT BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI

THỨ TRƯỞNG

Mai Văn Dâu