BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 0981/TM-CSTNTN

Hà Nội, ngày 13 tháng 3 năm 2003

CÔNG VĂN

CỦA BỘ THƯƠNG MẠI SỐ 0981/TM-CSTNTN NGÀY 13 THÁNG 3 NĂM 2003 VỀ VIỆC DÀNH TỶ LỆ CHIẾT KHẤU HỢP LÝ CHO CÁC ĐƠN VỊ BÁN LẺ

Kính gửi: Các doanh nghiệp đầu mối nhập khẩu xăng dầu

Tại Công điện khẩn số 04/TM-CSTNTN ngày 14/2/2003 của Bộ trưởng Bộ Thương mại và tại cuộc họp ngày 6/3/2003 với các doanh nghiệp đầu mối, Lãnh đạo Bộ Thương mại đã yêu cầu các doanh nghiệp đầu mối nhập khẩu xăng dầu: phải dành tỷ lệ chiết khấu hợp lý để các đơn vị bán lẻ (kể cả các đại lý) bảo đảm được các chi phí cần thiết để khi bán ra cho ngưòi tiêu dùng không vượt giá bán Nhà nước quy định.

Theo báo cáo của các Sở Thương mại - Du lịch: hiện nay, một số cửa hàng đại lý bán xăng dầu đóng cửa không bán hàng; một số khác bán xăng dầu cao hơn giá bán tối đa (giá trần) Nhà nước quy định. Để chấm dứt tình trạng này, Bộ Thương mại yêu cầu các doanh nghiệp:

1. Chấp hành nghiêm túc Công điện khẩn số 04/TM-CSTNTN ngày 14/2/2003 của Bộ trưởng Bộ Thương mại, cụ thể:

- Các doanh nghiệp đầu mối phải cung cấp đủ nguồn xăng dầu đáp ứng các nhu cầu thị trường nội địa trong mọi tình huống; đồng thời dành tỷ lệ chiết khấu hợp lý (bảo đảm đủ chi phí cần thiết) phù hợp với từng vùng, địa phương.... để các đơn vị bán lẻ (bao gồm cả đại lý) khi bán ra không vượt giá bán tối đa Nhà nước quy định.

- Nếu không thực hiện tốt quy định trên, các doanh nghiệp đầu mối tự tổ chức bán lẻ đến người tiêu dùng, không để việc mua xăng dầu gặp khó khăn, gây tâm lý không tốt đến xã hội, ảnh hưởng tới thị trường.

2. Về bù lỗ các mặt hàng xăng dầu năm 2003: Nhà nước bù lỗ tập trung vào các doanh nghiệp đầu mối được giao chỉ tiêu nhập khẩu xăng dầu năm 2003.

Trong khi chờ Thủ tướng Chính phủ xem xét, giải quyết bù lỗ xăng dầu; các doanh nghiệp đầu mối, kể cả các đơn vị bán buôn khi cung ứng hàng cho các đơn vị bán lẻ, phải yêu cầu các đơn vị này cam kết việc phải chấp hành giá bán Nhà nước quy định.

3. Các doanh nghiệp đầu mối nhập khẩu xăng dầu phải thường xuyên phối hợp với các cơ quan chức năng tại địa phương kiểm tra, kiểm soát các đơn vị bán lẻ thuộc doanh nghiệp mình quản lý, trong việc chấp hành các quy định hiện hành về kinh doanh xăng dầu.

4. Bộ Thương mại sẽ cử Đoàn công tác liên ngành, kiểm tra các doanh nghiệp các đầu mối (kể cả đơn vị bán buôn) trong việc thực hiện Công Điện số 04/TM-CSTNTN ngày 14/2/2003 của Bộ trưởng Bộ Thương mại và những yêu cầu tại văn bản này.

Các doanh nghiệp, trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc báo cáo về Bộ.

Phan Thế Ruệ

(Đã ký)