BỘ XÂY DỰNG
------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số. 10/BXD-KHCN
V/v: Lấy ý kiến chuyên gia góp ý cho dự thảo Quy chuẩn: Nhà ở và công trình công cộng – An toàn sinh mạng và sức khoẻ.

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2008

Kính gửi:

- Viện Khoa học Công nghệ xây dựng.
- Viện Nghiên cứu Kiến trúc quốc gia
- Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.
- Viện Vật liệu xây dựng.
- TS Nguyễn Ngọc Quỳnh – Viện Trang thiết bị – Bộ Y tế.
- TS Trần Thanh Bình – Viện Nghiên cứu Thiết kế trường học.

Vụ Khoa học Công nghệ đã nhận đượccông văn số 27/VKH-VNCCB ngày 7/01/2008 của Viện Khoa học công nghệ xây dựng vàdự thảo Quy chuẩn xây dựng Việt Nam "Nhà ở và công trình công cộng – Antoàn sinh mạng và sức khoẻ" do Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng biên soạn.Sau khi xem xét, Vụ Khoa học Công nghệ có ý kiến như sau:

Để hoàn thiện Quy chuẩn trước khitrình Bộ ban hành, Vụ Khoa học công nghệ mời các cơ quan và chuyên gia có têntrên góp ý kiến cho dự thảo. Đề nghị Viện Khoa học Công nghệ xây dựng gửi toànbộ dự thảo và thuyết minh quy chuẩn cho các chuyên gia đọc và góp ý về nội dungcũng như các thuật ngữ, cách viết của dự thảo.

Đề nghị Viện Khoa học Công nghệ xâydựng khẩn trương hoàn thành công việc trên trước ngày 26/01/2008 để có thể trìnhBộ ban hành.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Nguyễn Văn Liên (B/C);
- Lưu VP,Vụ KHCN.

TL BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KHCN
Nguyễn Trung Hòa