BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 10/BXD-KHTC
V/v: Đánh giá và tổng hợp thực hiện nhiệm vụ đặt hàng đào tạo nghề thường xuyên năm 2008.

Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2009

Kính gửi: ……………………………………….

Để có căn cứ tiếp tục giao nhiệm vụ đặt hàng đào tạo nghềnăm 2009 cho các đơn vị đào tạo, Bộ Xây dựng yêu cầu các đơn vị chuẩn bị triểnkhai một số nội dung sau:

- Tập hợp các hồ sơ (bản sao) có liên quan đến công tác đàotạo nghề theo nhiệm vụ đặt hàng Bộ giao của năm học 2008 bao gồm những tài liệusau: hợp đồng đào tạo, bảng kê thanh toán các nội dung đã chi tiêu, thanh lýhợp đồng, danh sách học sinh đào tạo nghề và một số tài liệu khác (nếu có) cóliên quan đến công tác đào tạo theo nhiệm vụ đặt hàng;

- Đánh giá những kết quả đạt được trong năm học 2008 khi cácđơn vị đào tạo thực hiện theo cơ chế đặt hàng, phân tích những mặt đã đạt đượcvà những mặt hạn chế, những kiến nghị;

- Các ý kiến kiến nghị về cơ chế thực hiện nhiệm vụ đặthàng: thuận lợi, khó khăn và biện pháp tháo gỡ;

Bộ Xây dựng đề nghị các đơn vị khẩn trương lập và gửi báocáo quyết toán năm 2008 và gửi 01 bộ hồ sơ tài liệu theo yêu cầu quản lý nêutrên về Bộ Xây dựng (Vụ Kế hoạch Tài chính) trước ngày 20/02/2009 để Bộ đánhgiá phân tích kết quả thực hiện nhiệm vụ đạt hàng đào tạo nghề năm học 2008 vàtổng hợp quyết toán kinh phí gửi Bộ Tài chính theo quy định hiện hành; đồngthời làm căn cứ tiếp tục giao nhiệm vụ đặt hàng đào tạo nghề năm 2009./.

 

 Nơi nhận:
- Như trên
- Các đơn vị BXD đặt hàng đào tạo nghề
- Vụ TCCB
- Lưu VP, Vụ KHTC

TL.BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH
Bùi Đức Hưng