BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 10/BXD-KTXD
V/v: hướng dẫn thực hiện Thông tư số 05/2009/TT-BXD .

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2010

Kính gửi: Công ty cổ phần đầu tư xây dựngTADICO

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 21/TADICO ngày 30/11/2009của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng TADICO đề nghị hướng dẫn điều chỉnh giá hợpđồng theo quy định tại Thông tư số 05/2009/TT-BXD ngày 15/4/2009 của Bộ Xâydựng. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Thông tư số 05/2009/TT-BXD ngày 15/4/2009 của Bộ Xây dựnghướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình khi Nhà nước thay đổi tiềnlương tối thiểu; việc điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dunghợp đồng đã ký kết giữa các bên. Trường hợp, trong hợp đồng các bên có thỏathuận được điều chỉnh giá khi Nhà nước thay đổi chế độ, chính sách có liên quan(như thay đổi tiền lương tối thiểu) ảnh hưởng trực tiếp đến giá hợp đồng thìviệc điều chỉnh giá hợp đồng được căn cứ vào giá trúng thầu được phê duyệt đểđiều chỉnh cho phù hợp.

Công ty cổ phần đầu tư xây dựng TADICO căn cứ ý kiến trên đểtổ chức thực hiện.

Nơi nhận:
Như trên;
Lưu: VP, Vụ KTXD. T06.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh