BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số 10/BXD-KTXD
V/v: chi phí tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2014

Kính gửi: CụcTài chính và quản lý đầu tư – Văn phòng Trung ương Đảng

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 170-CV/CTC&QLĐTngày 5/12/2013 của Cục Tài chính và quản lý đầu tư – Văn phòng Trung ương Đảngvề chi phí tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình. Bộ Xây dựng có ý kiếnnhư sau:

Chi phí tư vấn giám sát thi công xây dựng côngtrình được hướng dẫn tại Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ trưởngBộ Xây dựng công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựngcông trình. Theo đó chi phí tư vấn giám sát thi công tính bằng tỷ lệ % theo quyđịnh nhân với chi phí xây dựng chưa có thuế giá trị gia tăng trong dự toán góithầu xây dựng được duyệt. Việc thanh toán, quyết toán hợp đồng căn cứ nội dunghợp đồng đã ký kết giữa các bên và quy định của Nhà nước có liên quan. Đối vớiHợp đồng số 01/2010-TH của gói thầu số 12 Tư vấn giám sát thi công xây dựng nhànghỉ 7 tầng - Dự án Khu nghỉ dưỡng cao cấp Tuần Châu, Quảng Ninh được ký kếtgiữa các bên quy định: Bổ sung hợp đồng trường hợp bổ sung công việc ngoài phạmvi quy định trong hợp đồng; khối lượng công việc phát sinh tăng, giảm so vớihợp đồng thì sử dụng hệ số được quy định trong hợp đồng đã ký (văn bản số170-CV/CTC&QLĐT). Vì vậy khi thay đổi chi phí nhân công và máy thi công củakhối lượng công việc trong hợp đồng xây lắp thì không điều chỉnh giá hợp đồng tưvấn giám sát gói thầu số 12.

Giám sát chất lượng thi công xây dựng công trìnhcủa chủ đầu tư được quy định tại Điều 21 Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày16/12/2004 của Chính phủ về Quản lý chất lượng công trình xây dựng (nay là Nghịđịnh số 15/2013/NĐ-CP ngày 6/2/2013). Trên cơ sở nội dung công việc về giám sátchất lượng thi công của chủ đầu tư theo quy định, chủ đầu tư ký kết hợp đồng tưvấn giám sát với nhà thầu tư vấn phù hợp với điều kiện năng lực và thẩm quyềntrách nhiệm. Trường hợp các bên không mô tả công việc cụ thể của tư vấn giámsát như nêu tại văn bản số 170-CV/CTC&QLĐT thì các bên phải cùng nhau traođổi làm rõ nội dung của hợp đồng để thống nhất thực hiện.

Cục Tài chính và quản lý đầu tư căn cứ ý kiến nêutrên để thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, KTXD, S(8).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh