BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/BXD-QLN V/v: Trả lời Sở Xây dựng An Giang về việc xác định mức độ đạt “tiêu chí nhà ở dân cư”

Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm 2014

Kính gửi: Sở Xây dựng An Giang

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 127/SXD-QLN ngày 16/01/2014 của Sở Xây dựng An Giang đề nghị hướng dẫn cáchđánh giá mức độ đạt “tiêu chí nhà dân cư” để xét công nhận xã đạt chuẩn nôngthôn mới. Theo nội dung công văn trên, quý Sở đề nghị hướng dẫn về khái niệmnhà ở đảm bảo “3 cứng” (nền cứng, khung cứng, mái cứng), kiến nghị chấp thuậndiện tích nhà ở đạt chuẩn nông thôn mới là đến năm 2015, diện tích tối thiểu là24 m2/căn và đến năm 2020, diện tích tối thiểu là 32m2/căn,đồng thời đề nghị có ý kiến về việc các căn nhà đã xây dựng theo tiêu chí củacác chương trình, mục tiêu về nhà ở (nhà vượt lũ, nhà 167...) có đủ điều kiệnđể công nhận theo tiêu chí “Nhà ở dân cư” theo hướng dẫn tại Thông tư số 41/2013/BNNPTNTngày 04/10/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hay không? Sau khinghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Về đề nghị hướng dẫn khái niệmnhà ở đảm bảo “3 cứng” (nền cứng, khung cứng, mái cứng):

Tại Thông tư liên tịch số 08/2009/TTLT-BXD-BTC-BKHĐT-BNNPTNT-NHNNngày 19/5/2009 của liên Bộ: Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn và Ngân hàng Nhà nước Việt NamHướng dẫn thựchiện Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 của Thủ tướng Chính phủcó nội dung hướng dẫn về yêu cầu chất lượng xây dựng nhà ở cho các đối tượngthuộc diện hỗ trợ theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg Theo đó, nhà ở phải đảm bảo“3 cứng” là nền cứng, khung cứng, mái cứng; tuổi thọ từ 10 năm trở lên. Đây là yêucầu chất lượng tối thiểu phải đạt được khi thực hiện xây dựng nhà ở cho các hộnghèo theo mức hỗ trợ quy định tại Quyết định 167/2008/QĐ-TTg.

Khái niệm “3 cứng” (nền cứng, khungcứng, mái cứng) được nêu tại Thông tư liên tịch nói trên được hiểu là các bộphận nền, khung, mái của căn nhà phải được làm từ các loại vật liệu có chấtlượng tốt, không làm từ các loại vật liệu tạm, mau hỏng, dễ cháy. Cụ thể:

- “Nền cứng” là nền nhà làm bằng cácloại vật liệu có tác dụng làm tăng độ cứng của nền như: vữa xi măng - cát, bêtông, gạch lát, gỗ.

- “Khung cứng” bao gồm hệ thốngkhung, cột, tường kể cả móng đỡ. Tùy điều kiện cụ thể, khung, cột được làm từ cácloại vật liệu: bê tông cốt thép, sắt, thép, gỗ bền chắc; tường xây gạch/đá hoặclàm từ gỗ bền chắc; móng làm từ bê tông cốt thép hoặc xây gạch/đá.

- “Mái cứng” gồm hệ thống đỡ mái vàmái lợp. Tùy điều kiện cụ thể, hệ thống đỡ mái có thể làm từ các loại vật liệu:bê tông cốt thép, sắt, thép, gỗ bền chắc. Mái làm bằng bê tông cốt thép, lợpngói hoặc lợp bằng các loại tấm lợp có chất lượng tốt như tôn, phi brô xi măng,gỗ bền chắc.

Tùy điều kiện thực tế, các bộ phậnnhà ở có thể làm bằng các loại vật liệu có chất lượng tương đương.

2. Về kiến nghị Bộ Xây dựng chấpthuận diện tích nhà ở đạt chuẩn nông thôn mới là đến năm 2015, diện tích tốithiểu là 24 m2/căn và đến năm 2020, diện tích tối thiểu là 32m2/căn:

Ngày 16/4/2009, Thủ tướng Chính phủban hành Quyết định số 491/QĐ-TTg Về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia vềnông thôn mới.Tại Quyết định nói trên Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan chủ trì hướng dẫn và triển khai thựchiện Quyết định. Ngày 04/10/2013, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn banhành Thông tư số 41/2013/TT-BNNPTNT Hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc giavề nông thôn mới để đảm bảo việc xác định, đánh giá mức độ đạt tiêu chíquốc gia về nông thôn mới (trong đó có tiêu chí nhà ở dân cư) của các địaphương được thực hiện thống nhất trên phạm vi toàn quốc.

Theo Điều 13 Thông tư nói trên thìnhà ở đạt tiêu chí “Nhà ở dân cư” phải có diện tích ở đạt từ 14 m2/ngườitrở lên. Như vậy, những căn nhà có diện tích ở thấp hơn 14 m2/người đềukhông đạt tiêu chí “Nhà ở dân cư”.

Do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn được Thủ tướng Chính phủ giao là cơ quan chủ trì, hướng dẫn thực hiện, vìvậy, trong quá trình triển khai thực hiện nếu có nội dung hướng dẫn của Thôngtư trên chưa phù hợp với thực tế của địa phương, đề nghị quý Sở báo cáo UBNDTỉnh phản ánh về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiến nghị sửa đổi, bổsung cho phù hợp.

3. Về đề nghị có ý kiến về việc cáccăn nhà đã xây dựng theo tiêu chí của các chương trình mục tiêu về nhà ở (nhàvượt lũ, nhà 167...) có đủ điều kiện để công nhận theo tiêu chí “Nhà ở dân cư”theo hướng dẫn tại Thông tư số 41/2013/BNNPTNT hay không?

Thông tư số 41/2013/TT-BNNPTNT ngày04/10/2013 của Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thônHướng dẫn thực hiện Bộtiêu chí quốc gia về nông thôn mớiđược áp dụng trên phạm vi toàn quốc, vìvậy đối với những căn nhà đã xây dựng theo tiêu chí của các chương trình mụctiêu về nhà ở như: nhà ở xây dựng theo Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cưvượt lũ; nhà ở xây dựng theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 của Thủtướng Chính phủ... nếu đảm bảo theo đúng hướng dẫn tại Điều 13 Thông tư số41/2013/TT-BNNPTNT thì mới đạt tiêu chí “Nhà ở dân cư” .

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựngđối với những vấn đề mà Sở Xây dựng An Giang đề nghị tại công văn số127/SXD-QLN Đề nghị quý Sở nghiên cứu, báo cáo UBND Tỉnh để thực hiện theođúng quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- BT Trịnh Đình Dũng (để b/c);
- TT Nguyễn Trần Nam (để b/c);
- TT Phan Thị Mỹ Linh (để b/c);
- Lưu: VP, QLN (3).

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN
Nguyễn Mạnh Hà