BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 10/BXD-VLXD
V/v: Hỗ trợ phát triển sản phẩm cơ khí trọng điểm.

Hà Nội, ngày 19 tháng 2 năm 2009

Kính gửi: Các tổng công ty trực thuộc Bộ Xâydựng.

Để thực hiện Quyết định số 10/2009/TTg ngày 16/01/2009 củaThủ tướng Chính phủ về cơ chế hỗ trợ phát triển sản xuất sản phẩm cơ khí trọngđiểm và Danh mục các sản phẩm cơ khí trọng điểm, Danh mục dự án đầu tư sản xuấtsản phẩm cơ khí trọng điểm giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2015 và để có cơ sởcung cấp số liệu cho Bộ Tài chính lập biểu thuế đối với các sản phẩm cơ khítrọng điểm, Bộ Xây dựng đề nghị các tổng công ty thuộc Bộ tập hợp và cung cấp:

- Danh mục chi tiết các mặt hàng cơ khí trọng điểm (nhữngmặt hàng cụ thể trong nước đã sản xuất hoặc sẽ sản xuất) và nêu rõ tiêu chuẩnđể phân biệt với các sản phẩm tương tự.

- Các vật tư, thiết bị nhập khẩu để sản xuất sản phẩm cơ khítrọng điểm (tên sản phẩm, tiêu chí phân biệt với sản phẩm khác, trong nước đãsản xuất được hay chưa).

- Danh mục các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm cơ khí trọngđiểm.

Văn bản gửi về Vụ VLXD Bộ Xây dựng trước ngày 23/2/2009.

Nơi nhận:
 - Như trên;
- Thứ trưởng Cao Lại Quang (để b/c);
- Lưu VP, VLXD.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ VẬT LIỆU XÂY DỰNG
Nguyễn Quang Cung