TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL V HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
------------------

Số: 10/GSQL-GQ1
V/v thủ tục hải quan

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2015

Kính gửi: Cục Hải quan Tp. Hải Phòng.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan nhận đượccông văn số 1060/2014/HVN /K ngày 26/12/2014 của Công ty Honda Việt Nam trìnhbày vướng mắc thủ tục hải quan nhập khẩu lô hàng 336 chiếc xe mô tô hai bánh tạiChi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Đình Vũ thuộc Cục Hải quan Tp. Hải Phòng. Về việc này, Cục Giám sát quản lý vềHải quan có ý kiến như sau:

Đ nghị Cục Hảiquan Tp. Hải Phòng kiểm tra vụ việc, hồ sơ, chứng từ, tài liệu có liên quan vàý kiến của Cục Đăng kiểm ViệtNam tại công văn số 5103/ĐKVN-VAQ ngày 20/11/2014 (gửi kèm) để xem xét giải quyếtth tục thông quan theo đúng quy địnhhiện hành. Trường hợp phát sinh vướng mắc vượt thẩm quyền thì báo cáo Tổng cụcHải quan để được hướng dẫn.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan thông báo để Cục Hải quanTp. Hải Phòng biết, thực hiện./.

(Gửi kèm công văn số 1 060/2014/HVN /K và tàiliệu đi kèm).

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/c);
- Công ty Honda Việt Nam (thay trả lời);
(Đ/c Thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc)
- Lưu: VT, GQ1 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải