TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/GSQL-GQ3
V/v vướng mắc về khai báo giá tạm tính khi làm thủ tục tái xuất xăng dầu

Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2014

Kínhgửi: Công ty cổ phần nhiên liệu bay Petrolimex

Trả lời công văn số 285/PA-KD ngày10/12/2013 của Công ty cổ phần nhiên liệu bay Petrolimex về việc nêu tại tríchyếu, tiếp theo công văn số 1282/GSQL-GQ3 ngày 17/12/2013 của Cục Giám sát quảnlý về Hải quan - Tổng cục Hải quan, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cụcHải quan có ý kiến như sau:

Đối với hàng hóa xuất khẩu chưa cógiá chính thức tại thời điểm đăng ký tờ khai do hợp đồng mua bán hàng hóa thỏathuận thời điểm chốt giá sau khi hàng hóa đã xuất khẩu, thì người khai hải quankhai báo giá tạm tính tại thời điểm đăng ký tờ khai; khai báo giá chính thứctheo quy định tại Điều 11 Thông tư số 205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010 của BộTài chính, đồng thời nộp thuế theo quy định về thời hạn nộp thuế quy định tạikhoản 8 Điều 20 Thông tư số 128/TT-BTC ngày 10/09/2013 của Bộ Tài chính.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan -Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty cổ phần nhiên liệu bay Petrolimex đượcbiết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/c);
- Cục HQ TP: Hà Nội, Đà Nẵng và Hồ Chí Minh (để t/h);
- Lưu: VT, GSQL (03b)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn