TOÀ ÁN NHÂN DÂN
TỐI CAO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 10/TA-TĐKT
V/v hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng trong ngành Toà án nhân dân năm 2009

Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2009

Kính gửi:

- Chánh án Toà án quân sự trung ương
- Thủ trưởng các đơn vị thuộc Toà án nhân dân tối cao
- Chánh án Toà án nhân dân cấp tỉnh.

Ngày 13 tháng 3 năm 2009, Hội đồngThi đua - Khen thưởng ngành Tòa án nhân dân đã họp và thống nhất hướng dẫn mộtsố nội dung về công tác thi đua, khen thưởng của ngành Toà án nhân dân năm2009. Cụ thể như sau:

1, Các nội dung cơ bản:

Công tác thi đua, khen thưởng củangành Toà án nhân dân năm 2009 tiếp tục được thực hiện theo hướng dẫn tại côngvăn số 49/TA-TĐKT ngày 06 tháng 5 năm 2008 của Tòa án nhân dân tối cao.

2, Một số sửa đổi, bổ sung :

* Sửa điểm d Điều 7 Mục IV Phần IIcủa công văn số 49/TA-TĐKT ngày 06 tháng 5 năm 2008 như sau:

”Việc xét và tặng thưởng danh hiệu“Cờ thi đua của ngành Toà án nhân dân” do Chánh án Toà án nhân dân tối caoquyết định. Số lượng danh hiệu “Cờ thi đua của ngành Toà án nhân dân” được phânbổ:

- Các cụm thi đua số I, II, III và Vđược xét, đề nghị tặng thưởng danh hiệu “Cờ thi đua của ngành Toà án nhân dân”cho 4 đơn vị Toà án nhân dân cấp tỉnh, riêng cụm thi đua số IV được xétchọn, đề nghị tặng thưởng cho 3 đơn vị; các cụm thi đua Toà án nhân dânđược xét chọn, đề nghị tặng thưởng danh hiệu “Cờ thi đua của ngành Toà án nhândân” cho tối đa 10% số đơn vị Toà án nhân dân cấp huyện trong cụm thiđua.

- Cụm thi đua các đơn vị thuộc Toà ánnhân dân tối cao được xét chọn, đề nghị tặng thưởng danh hiệu “Cờ thi đua củangành Toà án nhân dân” cho 3 đơn vị.

- Cụm thi đua các đơn vị thuộc ngànhToà án quân sự được xét chọn, đề nghị tặng thưởng danh hiệu “Cờ thi đua củangành Toà án nhân dân” cho 3 đơn vị.”

* Sửa điểm d Điều 8 Mục IV Phần IIcông văn số 49/TA-TĐKT ngày 06 tháng 5 năm 2008 như sau:

“ Việc xét và tặng thưởng danh hiệu“Cờ thi đua của Chính phủ” do Toà án nhân dân tối cao trình Thủ tướng Chính phủquyết định. Số lượng danh hiệu “Cờ thi đua của Chính phủ được phân bổ:

- Cụm thi đua các đơn vị thuộc Toà ánnhân dân tối cao được xét chọn, đề nghị tặng thưởng danh hiệu “Cờ thi đua củaChính phủ” cho 1 đơn vị.

- Mỗi cụm thi đua các Toà án nhân dânđịa phương được xét chọn, đề nghị tặng thưởng danh hiệu “Cờ thi đua của Chínhphủ” cho 1 đơn vị Toà án nhân dân cấp tỉnh và 1 đơn vị Toà án nhân dân cấphuyện. Riêng cụm thi đua số I được xét chọn, đề nghị tặng thưởng thêm 01 “Cờthi đua của Chính phủ” cho Toà án nhân dân cấp tỉnh hoặc cấp huyện.”

* Việc xét chọn, đề nghị tặng thưởngdanh hiệu “ Cờ thi đua của Chính phủ” cho các đơn vị thuộc ngành Toà án quân sựdo Bộ Quốc phòng thực hiện.

3, Việc tổ chức sơ kết công táccủa cụm thi đua :

Hội nghị sơ kết công tác thi đua củacác cụm thi đua được tổ chức trong thời gian 1 ngày và phải xong trước ngày 15tháng 5 năm 2009.

Các nội dung cơ bản của Hội nghị sơkết công tác thi đua :

- Kiểm điểm, đánh giá tình hình thựchiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành Toà án nhân dân; báo cáo kết quả và chấtlượng xét xử các loại vụ án trong 6 tháng đầu năm 2009;

- Trao đổi, rút kinh nghiệm việc tổchức các phong trào thi đua, kinh nghiệm triển khai thực hiện các văn bản hướngdẫn về công tác thi đua khen thưởng;

- Xây dựng phương hướng công tác thiđua khen thưởng 6 tháng cuối năm; Lập kế hoạch kiểm tra chéo đối với các tậpthể đề nghị tặng thưởng Cờ thi đua của ngành Toà án nhân dân, Cờ thi đua củaChính phủ. Các đơn vị được phân công kiểm tra chéo phải nêu cao tinh thần tráchnhiệm và chịu trách nhiệm trước Cụm thi đua về kết quả kiểm tra của mình.

- Đóng góp ý kiến vào sự chỉ đạo,điều hành của Tòa án nhân dân tối cao đối với các mặt hoạt động của ngành Tòaán nhân dân.

4, Thường trực Hội đồng Thiđua - Khen thưởng ngành Toà án nhân dân chịu trách nhiệm lập kế hoạch tổ chứckiểm tra định kỳ và đột xuất công tác thi đua của các đơn vị trong ngành Toà ánnhân dân trình Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành phê duyệt và thựchiện.

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngànhTòa án nhân dân đề nghị Chánh án Toàán quân sự trung ương, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Toà án nhân dân tối cao,Chánh án Toà án nhân dân cấp tỉnh quán triệt tới các cá nhân trong đơn vị và tổchức thực hiện các nội dung hướng dẫn trong công văn này. Trong quá trình thựchiện nếu có vướng mắc, thì báo cáo với Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Toàán nhân dân ( thông qua Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành) đểhướng dẫn giải quyết.

KT. CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG TĐKT NGÀNH TÒA ÁN NHÂN DÂN
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Quang Lộc